– En slik test av økt frekvens bør realiseres så snart det er praktisk mulig, vedtok fylkestinget enstemmig.

Forslaget ble opprinnelig fremmet av Eirik T. Bøe (V) i fylkestingets hovedutvalg for plan og næring.

– Nå har vi fått et bra vedtak. Både med mulighet for å få hyppigere avganger på Vollenbåten, men også gjennom friheten til å kunne velge at fergen i fremtiden skal gå på hydrogen eller biogass, sier han.

Per i dag er båttransport Ruters mest utslippsintensive kollektivløsning. Bøe poengterer at vedtaket også inneholder føringer som kan styrke båters konkurransekraft overfor busser i kampen om rutetildelinger.

Fylkestinget vil at kostnaden for kollektivfelt, og andre merutgifter, skal regnes inn når man vurderer buss opp mot båt.

Oppstart så raskt som mulig

I fylkesrådmannens innstilling til fylkestinget uttaler kommunene Asker, Røyken og Hurum seg positivt om videreføring av arbeidet med å realisere utslippsfrie båtruter i Indre Oslofjord. De uttrykker ønske om oppstart så raskt som mulig.

De tre kommunene er positive til å bidra til et utslippsfritt båttilbud blant annet ved selv å tilrettelegge for god tilgjengelighet for reisende og god plassering av el- og hydrogeninfrastruktur.

Neppe i 2022

Asker kommune vil vurdere å bidra økonomisk for å styrke dagens tilbud på Vollenbåten, først og fremst ved å tilrettelegge for tilgjengelighet og for el- eller hydrogendrift fra brygga.

Ruter vurderer det som lite sannsynlig med utslippsfri hurtigbåt på Vollenruten i løpet av 2022. Fylkestinget forutsetter at hurtigbåtene skal være utslippsfrie i 2024.