Temaplanen «Mestre hele livet – psykisk helse og rus» for Asker kommune er ute på høring.

Med «Mestre hele livet» får Asker en 12-årig strategisk overordnet plan som skal gi retning for helsefremmende og inkluderende lokalsamfunn, bomiljøer, arbeid og aktivitet.

Det er også en plan for videreutvikling av bo- og tjenestetilbudet til personer over 18 år i kommunen med utfordringer innen psykisk helse og rus. Planen har altså et samfunnsperspektiv og et tjenesteutviklingsperspektiv.

God psykisk helse og livskvalitet skapes på alle livets arenaer og med det ulike områder i hverdagslivet. Innsatsområdene og strategiene i planen gjenspeiler dette.

I årets folkehelseprofil for kommunene er livskvalitet hovedtema. Folkehelseprofilen for Asker kommune samt Folkehelseundersøkelsen for Viken viser at Askers innbyggere jevnt over opplever god livskvalitet og scorer høyere enn landsgjennomsnittet på de fleste parametere.

Vi vet imidlertid at det er forskjeller innad i kommunen og mellom grupper med ulik bakgrunn. Derfor blir det viktig å øke innsatsen for å redusere sosial ulikhet i helse fremover.

Utenforskap er en stor samfunnsutfordring i Asker, som i landet for øvrig.

Utenforskap og psykiske lidelser utgjør en betydelig kostnad for den det gjelder. Av personer i yrkesaktiv alder som står utenfor arbeidslivet, gjør rundt én av fire dette med bakgrunn i psykiske plager.

Samtidig vet vi hvor viktig det er for menneske å tilhøre, mestre og bidra, det betyr at vi som samfunn i større grad må anerkjenne mangfold og legge til rette for deltagelse i arbeid og samfunnsliv.

Særlig bekymringsfullt er unge som står utenfor arbeid og utdanning. Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet er 11 prosent av unge i Asker mellom 16 og 25 år utenfor arbeid og utdannelse.

Det kreves samarbeid og felles innsats for å forebygge utenforskap. Fra kommunens tjenester, lokalmiljøer og næringsliv, og lag og foreninger.

For personer som har utfordringer innen psykisk helse og/eller rus, skal kommunen kunne tilby både lavterskeltilbud og mestringsbaserte tilbud, men også mer sammensatte oppfølgingstjenester og boliger med bemanning.

Personer med psykiske lidelser og rusutfordringer lever 15–20 år kortere enn gjennomsnittlig levealder. Gode helsetjenester og innsats for bedre levekår er viktige innsatsområder.

Temaplanen «Mestre hele livet» er en ambisiøs tverrsektoriell plan. Det har vært lagt til rette for betydelig medvirkning i planprosessen av organisasjoner, politisk og på tvers i kommunen.

I fellesskap skal vi utvikle et inkluderende og helsefremmende samfunn for alle, samtidig som vi skal sørge for tilgjengelige, likeverdige tjenester, støtte og oppfølging av brukere og pårørende.

Har planen klart å ta alle disse hensynene opp i seg?

Planen ligger nå ute til høring, og du er hjertelig velkommen til å si din mening.

Les også

En temaplan for de friskeste