– Viken vil svekke det forebyggende arbeidet og håndteringen av en eventuell krisesituasjon som et terrorangrep eller en naturkatastrofe, sier Geir Vinsand.

Han er utreder og daglig leder i Nivi Analyse. Selskapet ble i 2017 engasjert av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), for å analysere hvordan regionreformen vil påvirke beredskap og krisehåndtering.

LES OGSÅ: Sp stanser Viken-nominasjonen

Analysen slår fast at inndelingen av regionene gjør det krevende for de ulike etatene å samarbeide i uoversiktlige krisesituasjoner.

– Dysfunksjonell

– Inndelingen er dysfunksjonell, og går på tvers av alle eksisterende administrative strukturer, sier Vinsand.

Han viser til at det nye fylkesmannsembetet for Viken – som er ansvarlig for det sivile beredskapsarbeidet – vil omfatte tre politidistrikter, to heimeverns- og tre sivilforsvarsdistrikt, samt to regioner for Statens vegvesen og Norges Vassdrag- og energidirektorat (NVE). For å nevne noen.

LES OGSÅ: Hyrer inn advokater i Viken-striden

I tillegg fylkesmannsembetet samordne den sivile kriseberedskapen i 53 kommuner, inklusive Asker, Bærum og Oslo.

– Når det gjelder det forebyggende beredskapsarbeidet er analysen helt entydig: Viken vil komplisere og bidra til økt sårbarhet, sier Vinsand.

Til grunn for analysen ligger bl.a. dybdeintervjuer med fylkesberedskapssjefene på Østlandet.

«Informantene er entydige på at den nye strukturen blir tungvint å håndtere i beredskapsarbeidet», heter det i rapporten.

DEBATT:

– Kan bryte sammen

Nivi-rapporten konkluderer med at også politiets krisehåndtering vil kunne svikte som følge av inndelingen.

– Viken teller tre politidistrikter og to operasjonssentraler fra aksen Drammen via Sandvika og Oslo til Lillestrøm. Etter vårt syn skaper en slik inndeling forutsetninger for at beredskapssystemet kan bryte sammen ved en større alvorlig hendelse, sier Vinsand.

Det var NRK som først omtalte rapporten mandag.

– Dette er noe både fylkesmennene og de andre etatene er vant til å håndtere. Inndelingen av etatene skal også bli gjennomgått i lys av regionreformen, uttaler statssekretær Knut Morten Johansen (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet i en e-post til NRK.

Limi: – Ingen ser helheten

Vibeke Limi (Frp) mener konklusjonen i rapporten er et nytt eksempel på det hun kaller en håpløs regioninndeling.

Limi understreker at hun ikke har lest selve rapporten, men kun har fått gjengitt konklusjonen.

– Som med alt annet ved denne håpløse inndelingen av regioner, så sier det noe om at det ikke er noen som ordentlig ser helheten i denne tilfeldige inndelingen, mener hun.

– Lite omtalt

Frp-eren påpeker at beredskap er av de forholdene som ikke har vært mye omtalt tidligere.

– Med slike avstander som vi får, og med flere ulike politidistrikter som ikke følger regioninndelingen, så kan jeg forstå at mange blir skeptiske, fastslår Limi.

Hun har lenge vært svært kritisk til regionreformen, og mener hele arbeidet med Viken burde vært satt på vent.

Fungerende beredskapssjef hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Morten Ingvaldsen, tiltrådte etter intervjuene ble foretatt og kunne dermed ikke kommentere rapporten overfor Budstikka mandag.