Budstikka slår 2. september opp at bemanningen i barnehagene bekymrer. Det er altfor få voksne per barn og altfor få utdannede barnehagelærere.

Dette er helt vesentlige spørsmål. Men problemene omfatter mer enn personalet i barnehagene. De gjelder hele opplegget og barna som går der.

Spørsmålet er: Hvordan skal vi totalt sett gi de minste barna tilfredsstillende omsorg?

Det er slående hvor lite dette blir diskutert i den offentlige debatt. Samtidig imøtekommer ikke dagens ordninger barnas behov.

Da barnehageforliket fant sted i 2003 og utbyggingen startet for alvor, ble den eksisterende modellen brukt uten at det ble vurdert hvem den egentlig passet for.

Den var beregnet på barn på tre år og oppover, men blir nå brukt også for ett- og toåringer uten at deres spesielle behov er vurdert.

Den moderne forskningen vi har fått etter hvert, viser at omsorgen de første årene er avgjørende for barnas egenskaper og adferd senere i livet. Svikter det her, kan barna få varig mén.

Amming styrker barnas vekst og helse og fremmer læreevne, intelligens og prestasjoner. Ifølge Verdens helseorganisasjon WHO bør barna fullammes i de første seks månedene og så delammes med tillegg av annen kost i to år eller mer.

Nyere hjerneforskning legger vekt på den kritiske betydningen av livets første 1.000 dager – fra fosterlivet til spebarns- og småbarnstiden – for en maksimal hjerneutvikling.

Spesielt det tidlige samspillet mellom mor og barn er avgjørende for evnen til sosiale og følelsesmessige funksjoner opp gjennom hele livet.

Forskningen viser at mor er den viktigste omsorgspersonen for barnet i det første leveåret. Litt etter litt blir far en sentral del av barnets liv.

Ikke før i tredje leveår er barnet vanligvis psykologisk rustet til å takle en større sosial krets, som en barnehage vanligvis er.

Det er underlig hvor lite generøse vi er som samfunn overfor barna våre. Hvert barn er jo en stor gave, som bidrar til at menneskeheten kan fortsette sitt liv på jorda.

Men vi gir ikke foreldrene mer enn ett år for å ta seg av de små den første tiden, noe som er altfor lite for å gi en ny generasjon en tilfredsstillende start.

Derfor må vi tenke nytt i barneomsorgen. Myndighetene må legge bedre til rette for en god nok omsorg for de aller minste.

Kommende og nybakte foreldre må få tilstrekkelig opplæring om barns behov og utvikling. Barsels- og helsetjenestene må bli bedre, og særlig mor, men også far må få adskillig lengre foreldrepermisjon med økonomisk støtte enn de får i dag.

For ett- og toåringene må foreldrene være de viktigste kontaktpersonene, ikke barnehageansatte. Så kan barnehagene få mindre ansvar med færre ansatte.

Arbeidslivet og lokalsamfunnet må følge opp med praktiske tiltak og tilpasninger. Lengre heltids opphold i større barnehager bør først komme i treårsalderen. Men da er det også viktig med gode barnevennlige tilbud.

Dette er en sak som gjelder oss alle.