Mulighetsstudien Borgen – en mulighet skal ligge til grunn for kommunedelplanen for sentrale Asker.

En langsiktig plan for Borgen ønskes velkommen!

Nå har man sjansen til å ivareta det som er igjen av Borgens vakre kulturlandskap, grøntstruktur og naturmangfold.

De senere årene har det foregått en voldsom nedbygging av grøntområder og jordbruksareal på Borgen. Schlumberger-bygget, Asker panorama, Borgen nærsenter, Borgengrenda boliger, Borgen bo- og behandlingssenter og Borgenfaret borettslag er alle eksempler på dette. Videre er det planer for Kjonebråten, Drengsrudjordet, Søndre Borgen helsehus og Askerlia. Kulturlandskapet og Borgens identitet forsvinner.

Bakgrunn:

Ved Borgen nærsenter mistet vi et jorde og et grøntdrag med en andedam! Det utraderte skogholtet var regulert hensynssone med spesielle krav til ivaretagelse av vegetasjon. Tilbake står Rema-bygget og en gold gressplen med en salamanderskulptur. Til minne om naturmangfoldet som gikk tapt?

Nedbyggingen virker planløs. I forbindelse med Borgen-prosjektet 2015 har jeg ropt varsku for grøntområdene. Jeg fikk som svar at grøntstrukturen på Borgen vil bli avklart og sikret gjennom to planer; Grønnstrukturplan for Asker og Kommunedelplan for Asker sentrum. Mens vi venter på disse planene, bygges Borgen ned.

Askerlia, nærmere bestemt området mellom Huldreveien og Bondivann er pekt ut som et egnet sted for utbygging. Boliger her vil bety nedbygging av naturtypen rik edelløvskog. Bondivann er registrert som rik kulturlandskapssjø. Dette er verdier som kommunen har ansvar for å ivareta.

Vi er avhengige av robust natur i møte med klimaendringer. Norge har skrevet under på internasjonale avtaler om å stanse tapet av naturmangfold. Denne jobben må gjøres i alle landets kommuner. Asker har spesielt rike naturverdier og stort utbyggingspress. Dette skjerper kravet til grundig kartlegging for et best mulig kunnskapsgrunnlag i plansaker.

En fortetting av Borgen er kanskje i tråd med regionale og statlige føringer, men i vår higen etter fortetting rundt kollektivknutepunkt, taper grøntstrukturen og naturmangfoldet! En langsiktig plan for Borgen må legge disse verdiene til grunn. Alternativer må vurderes; finnes det lavt utnyttede arealer som kan gjenbrukes i sentrum? Hva med pendlerparkeringene og Maxbo-tomta?

Les mer på budstikka.no/debatt

Vi må strebe etter ikke bare å bli co2-nøytrale, men også gå i null i bruk av urørte arealer. Utbygging må være basert på tall som tilsier at boligbehovet er reelt. Derfor må ikke utgangspunktet være at Borgen skal ha 5-700 nye boliger. Boligantall må springe ut av en helhetlig analyse av området og kommunen for øvrig.

Jeg ønsker meg en prosess hvor innbyggerne blir hørt og hvor kommunen har høye ambisjoner for et grønt Borgen. Kanskje bør Borgen nettopp forbli et grønt og naturmangfoldig Borgen og ikke en del av Asker sentrum? Kanskje må konklusjonen være at Borgen er ferdig utbygget?