Nettopp derfor vil vi også sikre en ambisiøs sykkelstrategi for Bærum. Andre er tydeligvis ikke like opptatt av det. Da er det kanskje ikke så viktig?

I Budstikka 7.mars beskylder MDG og Ap Venstre for å ødelegge sykkelstrategien for Bærum. Det er å snu hele saken på hodet og påstanden faller på sin egen urimelighet. Det vet syklister i Bærum. Tvert imot tok Venstre nå et ansvar og sikret at vi fikk en offensiv sykkelstrategi. Bakteppet er kommunestyremøtet 6.februar der det hele endte med at vi måtte avslutte kommunestyremøtet uten å ta stilling til saken. Risikoen var stor for at vi ikke ville få flertall for en målrettet og ambisiøs sykkelstrategi, men en sykkelstrategi på motstandernes premisser.

I en slik situasjon kan man velge å forholde seg på ulike måter; man kan velge å være en gneldrebikkje og stå på utsiden, eller man kan velge å være en trekkhund som går inn i spannet og drar sleden i riktig retning. Venstre valgte det siste.

Les mer på budstikka.no/debatt

Rådmannen hadde lagt frem et meget godt forslag til sykkelstrategi. Formannskapet ga den sin støtte mot Frps stemme. Da saken kom til kommunestyret var Høyre imidlertid splittet. Noen satt med et inntrykk av at strategien var et angrep på friheten til alle dem som av ulike grunner har behov for å bruke bil.

Sykling er positivt for miljø, klima og folkehelse. Venstre vil derfor senke tersklene slik at flest mulig skal kunne sykle, men vi ønsker selvsagt ikke å gjøre livet vanskeligere for alle som av ulike grunner må bruke bil. Den strategien som ble vedtatt i kommunestyret er for alle praktiske formål lik den som fikk ja i formannskapet.

De endringene som måtte til for å få flertall består i at arealbruksendringer der bilen må vike for sykkelen skal behandles politisk. Alle vedtatte planer om bruk av arealer er juridisk bindende og denne presiseringen har således liten praktisk betydning. Når de politiske argumenter for å endre arealbruk til fordel for sykkel er gode vil de bli vedtatt. Den andre endringen var å prioritere de mest sentrale områdene i Bærum og konsentrere innsatsen mot de 75 % av kommunen der mulighetene for å få folk over fra bil til sykkel er størst.

Venstre har stått bak forslag om en rekke sykkelveier, sykkelprioritering i bilveier, vedlikehold av sykkelveier, skilting og merking. Vi var en pådriver for at ny E18 ikke skulle et miljøprosjekt der tunneler, kollektiv og egen sykkelvei var viktige grep. Dette har vi fulgt opp på alle nivåer like til Stortinget. Takket være Venstre får vi nå Norges største sykkelprosjekt gjennom hele kommunen. En høystandard sykkelvei fra Slependen til Lysaker. På denne strekningen skal det også bygges en egen velostrada over et langt strekke. MDG stemte mot hele denne sykkelveien. Vi skjønner at det ikke var fordi de er imot sykkel, men her som i omtalen av sykkelstrategien handler det om valg av ord.