Vi mener at Bærum kommune ikke prioriterer barnevernet nok. I svaret til oss sier de blant annet at det ikke spiller noen rolle hvem som levere barnevernstjenester i kommunen. Dette må vi svare på.

Jo, det spiller en stor rolle hvem som leverer offentlige tjenester. Kommersielle tjenester skal levere gode tall på bunnlinja. Når inntekten er fast, er det utgiftene det dermed må leveres på. I disse velferdstjenestene er 80 prosent av kostnadene lønns - og pensjonskostnader. Vi vet fra forskning at kommersielle aktører i gjennomsnitt har lavere bemanning enn kommunale tjenesteytere. Bærum SV mener at nok og riktig bemanning er essensielt for en god barnevernstjeneste. Derfor truer profittmotiv kvaliteten på tjenesten.

Les også: Et billig barnevern kan bli dyrt for kommunen

Vi ønsker ikke profitt på essensielle velferdsoppgaver. Vi mener kommunale midler skal gå til velferd for de mange, ikke profitt for de få.

Når vi i Bærum kommune bruker ca 75 prosentav sammenlignbare kommuner i Akershus på hvert enkelt barn som bor utenfor hjemmet, blir det helt feil når de to hevder dette skyldes at vi plasserer færre barn, og derfor bruker mindre penger, samlet sett.

Poenget er hvor mye kommunen bruker pr barn som trenger hjelp. De har rett i at Bærum kommune burde undersøke hvorfor det er slik. Vår hypotese er at vi sparer oss til fant.

Med gode tjenester tidligst mulig, sparer vi penger i det lange løp.

Les mer på budstikka.no/debatt

Om vi har kommersielle tjenesteleverandører er det selvsagt at godt tilsyn er på plass. Vi mener dog at dette medfører ekstra kostnader for kommunen, - tilsynsmidlene kan brukes til noe annet. Bærum SV ønsker å fase ut de kommersielle kontraktene, og ta tilbake barnevernsinstitusjonene i kommunal regi hvor vi sikrer god kvalitet gjennom kompetente ansatte som har ordentlige arbeids-, lønns- og pensjonsvilkår.

Bærum SV er bekymret for de signalene vi hører fra den kommunale barneverntjenesten hvor de ansatte forteller om at det ikke er nok folk på jobb til å undersøke saker i henhold til barnevernloven, sette inn nødvendige tiltak, eller å yte en forsvarlig tjeneste. Kommunen må ansette flere fagfolk i barneverntjenesten slik at de ansatte orker å stå i jobbene sine, og føler at de får nok tid, og den tilliten de trenger til å gjøre arbeidet sitt.

Vi ønsker at alle innbyggerne våre kan føle seg som en del av fellesskapet, hvor kommunen sikrer gode velferdstjenester som gjør at alle innbyggerne kan ta sats og hoppe videre i livene sine.