Bærums politikere har igjen fattet et, for naturverninteressene, uforståelig vedtak: Løkkeåsen med sin urgamle og rødlistede kalklindeskog skal ikke få varig vern.

Dette føyer seg dessverre inn i rekken av enkeltvedtak som i sum gir redusert naturmangfold og dermed redusert sikkerhet for oss mennesker i en tid med klimaendringer og masseødeleggelse av arter. Når klimaet er i endring, er det livsnødvendig for menneskeheten at det finnes mange forskjellige arter av alle slags organismer med alle de ulike egenskapene de har utviklet i løpet av sin tid på jorden. Naturen har verdi i kraft av seg selv, men alle disse ulike livsformene utgjør også en helt nødvendig ressursbank når arter som er viktige for menneskets matproduksjon må foredles for å tåle nytt klima.

Les flere innlegg på budstikka.no/debatt

Vern av matjord er av stor betydning for vår nasjonale beredskap. Her tillater våre politikere med åpne øyne igjen og igjen at matjord bygges ned. Eksempelvis er det planlagt at halvparten av Smiejordet, nå en drøyt 90 måls kornåker, skal bli avsatt til idrettsformål. Ja, vi leser at det skal dyrkes opp tilsvarende arealer et annet sted. Hvor dette er, har ingen enda vist frem på noe kart. Det er heller ikke betryggende når vi vet at Norges dyrkningsreserver er høyst marginale (skrinne, høytliggende, myrlendte og i alle fall ikke egnet for kornproduksjon) og at det tar veldig mange år før et nydyrket jorde med samme naturforutsetninger blir like produktivt som den opprinnelige matjorda. Matjord er en ikke-fornybar ressurs og må behandles deretter!

På Brynjordene er det allerede bygget idrettsanlegg, byggevarehus og et digert anlegg for salg av planter og diverse andre varer. Og mer skal bygges. Vi minner igjen om at av hele Norges landareal er bare 3 % egnet til dyrking.

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) er svært bekymret over denne utviklingen som er korttenkt og direkte uforsvarlig. En generasjon, vår, forbruker – og ødelegger livsgrunnlaget for den kommende. Det vi gjør nå, er å tømme banken, bruke pengene og la neste generasjon overta et redusert livsmiljø.

Det er på høy tid at Bærums politikere setter seg ned med kartet og markerer hvert eneste jorde med dyrket- og dyrkbar jord, og hvert eneste naturområde med registrerte svært viktige naturverdier for varig beskyttelse/vern! NÅ

Det å ta vare på matjorda og de viktige naturområdene er jo nettopp et av de aller viktigste bidragene til at Bærum er- og skal fortsette å være- en klimaklok og fremtidsrettet kommune.

Da må våre politikere ha kunnskap om hva vi har og hva vi kan risikere å miste, slik at de kan sette foten ned når ivrige utbyggere presser på for å bygge ned matjord og viktige naturverdier.

Naturvernforbundet i Bærum bidrar gjerne.