Norge trenger bedre infrastruktur for næringslivet og folk flest, derfor er det viktig for Fremskrittspartiet å si et høyt og tydelig JA til ny vei gjennom Asker og Bærum.

Prosjektet er av både lokal og nasjonal betydning, og etter 30 års diskusjon må politikerne ta en beslutning og igangsette et nytt vei- og kollektivprosjekt.

Frp er motstander av bompenger også for å finansiere ny E18, fordi Norge har råd til å investere i ny infrastruktur uten å påføre bilistene nye avgifter.

Vi sa det i valgkampen 2013, vi mener fortsatt det samme, og Frps deltagelse i regjering har bidratt til økte samferdselsinvesteringer og lavere bompengeandel i mange prosjekter, for eksempel 50 prosent reduksjon på ny E18 gjennom Vestfold.

Frp må manøvrere innenfor det flertallet som det er mulig å oppnå på Stortinget for økte investeringer og mindre bompenger for bilistene, fordi alternativet er mye verre.

I løpet av to år har vi opprettet infrastrukturfond på 70 milliarder kroner og økt vedlikeholdet på vei og bane slik at vi reduserer vedlikeholdsetterslepet som de rødgrønne etterlot seg.

Veiselskap er opprettet for å sikre bedre, raskere og mer helhetlig planlegging og gjennomføring av de lønnsomme veiprosjektene, og i tillegg gjennomføres en bompengereform med blant annet rentekompensasjon fra staten som gir mer penger til vei, mindre administrasjonsutgifter og lavere avgifter for brukerne.

Det er ulike oppfatninger om E18-prosjektet, som er presentert av Statens vegvesen, både med hensyn til kapasitet, utforming og ikke minst prislappen på 40 milliarder.

Frps tydelighet på at ny vei må bygges er ikke automatisk full støtte til prosjektets utforming slik det foreligger eller til den totale kostnadsrammen som skissert.

Prosjektet er ikke politisk behandlet hverken i Samferdselsdepartementet eller i regjeringen, så det gjenstår å avklare detaljene, men prinsippet om vilje og evne til å gjennomføre er viktig.

I utgangspunktet ville Fremskrittspartiet at det skulle utredes et «ring 4-alternativ» for å redusere trafikkstrømmen inn til Oslo, gi plass til nye kollektivfelt på eksisterende E18 og egen fil for elbiler.

Ring 4 i kombinasjon med en ny og bedre Oslofjord-forbindelse ville etter vår oppfatning gitt en bedre løsning for fremtiden, men dessverre har ingen andre partier støttet dette, og dette er derfor lite realistisk som et alternativ innenfor en akseptabel tidshorisont.

Kanskje skyldes den politiske motviljen at ring 4-alternativet opprinnelig var et privat forslag og ikke lansert av Vegvesenet.

Så er det også grunn til å minne om at Bærums-bilistene siden 2008 har betalt milliarder i bompenger til fremtidig finansiering av E18.

Til tross for løfter om «ikke en krone i bompenger før første spadetak er tatt…», fikk vi nye bomstasjoner på tilførselsveiene i Bærum mot Frps stemmer.

Venstresiden og Arbeiderpartiet i Oslo sier nei til ny vei fordi det hevdes at denne investeringen vil fortrenge viktige kollektivsatsinger i regionen.

Da er det viktig å minne om realitetene og hva som nå skjer på kollektivsiden.

Kolsåsbanen er ferdigstilt, Fornebubanen er sikret finansiering, antall tog vestfra til Oslo er økt med over 30 prosent, flere reiser kollektivt, og det planlegges ytterligere kapasitetsøkning på buss og bane.

Det er mulig og helt nødvendig å gjøre begge deler i «verdens rikeste land».

Ikke alle kan velge bort bilen i sin hverdag. Det vil fortsatt være slik at bil og kollektivtransport må fungere side om side, men en viktig forskjell vil være at andelen null- og lavutslippsbiler øker så vi får en miljømessig stor gevinst begge steder.

Ikke minst vil regjeringens reduksjon i bilavgiftene for nye biler bidra til bedre miljø.

Så en oppfordring til alle dem som er lei av kø og kaos og ønsker bedre infrastruktur og lavere bompenger – stem Frp.

Hans Andreas Limi,

Haslum, finanspolitisk talsmann Frp