Klokkersveen skriver 2. februar «men metoden er ikke egnet i dette området på grunn av de spesielle geologiske forholdene».

Les Klokkersveens innlegg her: Riktig valg for tunnelbygging

Les også: Feil valg for tunnelbygging

Hvilke «spesielle geologiske forhold» er det som er så forskjellige fra Follobaneprosjektet at tunnelboremaskin ikke kan benyttes for driving av Ringerikstunnelen?

Lytt til erfarne fagfolk, er et godt gammelt råd. Ikke minst gjelder det for prosjektarbeid hvor et tett og godt samarbeid med driftsorganisasjonen kan være helt avgjørende for sikre og stabile driftsforhold.

I et innlegg i Budstikka 2. februar er lokomotivfører Svein O. Salhaug opptatt av det som både driftspersonalet og passasjerer frykter mest, nemlig at det oppstår brann i tunnelen, enten i toget eller i tunnelinstallasjoner.

Det virker ikke som en slik berettiget bekymring er tatt tilstrekkelig hensyn til ved valg av to spor i ett løp når to spor i hvert sitt løp med rømningsforbindelse mellom løpene åpenbart er tryggeste løsning.

Og som Svein O. Salhaug skriver: Lær av jernbanelandet Sveits som alltid bygger tunneler av en viss lengde med to løp og tverrforbindelser.

Den tunneldrivingsmetoden som er valgt, med store tverrsnitt både på driftstunnel og servicetunnel, medfører en meget krevende tunneldrift, press på HMS og økonomi og fare for tap av liv. (Kilde: Fagrapport Ingeniørgeologi Strekning 1 Sandvika-Sundvolden side 7)

Store masseuttak og transport med bil, mange riggområder, støy, forurensing og fare for ulykker vil lokalbefolkningen måtte leve med gjennom en lang anleggsperiode.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Belastningen for lokalbefolkningen kunne vært unngått med tunnelboremaskin drift i to tunnelløp og riggområde begrenset til Avtjerna for tunneldriften på strekningen Sandvika-Sundvolden.