I grå vadebukser med vann til knærne og en svart plastbøtte i hånden står ordfører Lisbeth Hammer Krog med fiskeentusiast Petter Birkheim og slipper lakseyngel ved Vøyenenga.

2.000 babyfisk fra klekkeriet på Hamang skal ut i elva. Klekkeriet fra 1857 holder liv i lakseelva.

Hensikten med settefisken er å sikre at laksebestanden er stor nok til å takle forurensing i elva og å tåle presset fra hobbyfiskere.

 

Totalt 400.000 yngel er sluppet ut de siste ukene, ca. 10 prosent overlever.

Frykter alvorlig laksesykdom

Bare noen timer før det siste yngelslippet, ble det funnet en stor død laks nede ved Franzefoss overfor Kalkmølla.

Spesialkonsulent i Bærum kommune, Morten Merkesdal, dro direkte inn til Veterinærinstituttet med den syke fisken.

– Foreløpig har vi ikke fått noe svar på hva dette er. Fisken er levert til fagfolk og jeg tør ikke konkludere med noe før de gir svar på undersøkelsene. Her er det ikke rom for spekulasjoner.

Også i en elv i Østfold er det funnet store mengder død og syk fisk med lignende symptomer.

Mattilsynet advarer

- Mattilsynet har blitt varslet om syk og død fisk i Enningdalselven i Halden kommune og i Sandvikselven i Bærum kommune. Årsaken er foreløpig ikke kjent, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

De som drifter laksetrappa ved Kalkmølla har laget et hinder der i samråd med Mattilsynet ut fra en føre-var holdning.

Alle fiskere er pålagt å gjøre viktige forebyggende tiltak for å unngå spredning av eventuell sykdomssmitte. Disse kravene gjelder uansett, og er svært viktig å overholde i en situasjon der det dør fisk uten at man så langt kjenner årsaken. Brudd på disse kravene er ulovlig.

  • Det er forbudt å flytte levende eller død fisk til andre vassdrag eller andre deler av samme vassdrag.
  • Fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i ett vassdrag skal tørkes eller desinfiseres, med for eksempel Virkon, før de flyttes til andre steder.

Mattilsynet og Veterinærinstituttet jobber med å finne ut av årsaken til at fisken er syk. Det er foreløpig ingenting som entydig peker i retning av en bestemt fiskesykdom.

– Så snart vi kjenner årsaken til at fisken dør så må vi vurdere hvilke tiltak som er nødvendig. I mellomtiden oppfordrer vi fiskere i disse elvene om å ta forholdregler, sier Lars Erik Rondestveit, seniorinspektør i Mattilsynet avdeling Østfold og Follo.

Saken fortsetter under faktaboksen:

Fiske i Sandvikselva

  • Sandvikselva er den viktigste lakse- og sjøørretelven i Oslo og Akershus.
  • Laks og sjøørret kan vandre helt opp til Wøyenfossen (Lomma) og til Bjørum sag (Isielva), en strekning på om lag 9 kilometer.
  • Gyte- og oppvekstforholdene for laks og sjøørret er gode i øvre deler av eleven, men dårlig vannkvalitet har gjort at produksjonen ikke lenger er optimal i nedre deler av vassdraget.
  • Det blir hvert år fanget mellom et halvt og 3 tonn laksefisk i Sandvikselva. 60–80 prosent av fangsten er normalt sjøørret.
  • Norges eldste klekkeri i drift (fra 1857) ligger ved Hamang, og produserer ca. 400.000 yngel av stedegen stamme hvert år.

 

Truet av små partikler

Ved siden av laksesykdommer er det partikkelforurensing fra diverse utbygginger langs elveløpet som truer fiskebestanden. Slam legger seg over gytegropene og kveler fiskeeggene.

– De to siste årene med anleggsarbeider i Kirkerudbakken vært som et åpent sår. Avrenning til Sandvikselva fører med seg jordpartikler som fører til at den nedre delen av elva ikke egner seg til å sette ut fiskeyngel, sier Birkheim.

 

Hele vassdraget er truet av store utbyggingsprosjekter.

– Vi så det også tydelig da idrettsanlegget på Rud ble bygget. For ikke å snakke om nye E16.

Tidligere var det kloakk som ble sendt direkte ut i elva som var den store trusselen, nå er det alle de store byggeprosjektene.

– Det bør lages bassenger som filtrer vannet fra anleggsplassene før det når elva, sier Birkheim.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog er imponert over det arbeidet som gjøres for fisken i Sandvikselva.

– Det er formidabelt at vi har en slik elv som renner gjennom Bærum. Det er viktig for meg å takke dedikerte ildsjeler som arbeider i kommune og alle andre frivillige. Vi er privilegerte som har slik elv gjennom et tett befolket område, byen vår Sandvika og ut i fjorden. Men det krever innsats og en fornuftig forvaltning, sier Hammer Krog.