Ordfører Lene Conradi og Elisabeth Holter-Schøyen, leder av utvalg for samfunnstjenester i Asker kommune, etterlyser i et innlegg i Budstikka 6. mars flere trafikksikkerhetstiltak på Røykenveien i Heggedal. Det samme gjør Sverre Aae fra Trafikksikkerhetsutvalget langs Røykenveien i et innlegg i Budstikka 10. mars.

Ordfører har invitert meg til et møte om saken. Det er veldig bra, og det er viktig at kommunen og fylkeskommunen som veieier har god dialog om hvordan vi kan koordinere og løse arbeidet med trafikksikkerhet best mulig. Conradi og Holter-Schøyen ønsker blant annet miljøgate gjennom Heggedal, og peker samtidig på noen hastetiltak, som lavere fartsgrenser og fartsdempere.

Statens vegvesen har foretatt en gjennomgang av fartsgrenser i «gamle» Asker. For fylkesvei 1439 (Heggedalsveien) viser gjennomgangen at det kan være aktuelt å ytterligere redusere fartsgrense (fra eksisterende 40 km/t til 30 km/t) forbi Heggedal skole. Utstrekning på fartsgrensesonen bør reduseres (kortes inn fra sør) for å konsentreres rundt krysningspunktet inn mot skolen.

Dette er et eksempel på tiltak som relativt raskt kan innføres, men før et slikt vedtak kan fattes må forslaget også gjennom normal høringsrunde. Når det gjelder fylkesvei 167 (Røykenveien) er det vurdert at det ikke er grunnlag for endringer på den aktuelle strekningen forbi Heggedal.

Det er gjort tiltak i lyskryssene. Det er i signalanlegget nylig etablert gult blinkende varsellys for å varsle de kjørende om kryssende gående, ved venstresving. Tilsvarende varsellys også etablert ved gangfelt over fylkesvei 1439 (Heggedalsveien) ved Heggedal skole. I det signalregulerte krysset mellom Røykenveien og Heggedalsveien (Gjellumkrysset) er det lagt inn noe lenger «før-grønntid», for å sikre at kryssende gående er mer synlig for bilistene. De gående vil med denne løsningen være synlig ute i gangfeltet når bilistene får grønt.

Det er ny gang- og sykkelvei på strekningen Marie Lilleseths vei – «tidligere» Røyken/Buskerud grense, noe som gir sammenhengende gang- og sykkelvei fra Asker. I sammenheng med dette prosjektet er det gjort tiltak i flere krysningspunkt for redusert fartsnivå og forsterkning av belysning.

Etablering av miljøgate i Heggedal ligger ikke inne i handlingsprogram for samferdsel og vi ser det mindre aktuelt å etablere miljøgate på den aktuelle strekningen på fylkesvei 167 (Røykenveien). Sentrum ligger ikke langs Røykenveien, men nede ved Gjellumvannet/Heggeodden og Heggedal stasjon, langsmed Heggedalsveien. Her er det skiltet 40-sone, i tråd med kriterier for sentrumsområder. Ved ferdigstillelse av «sentrumstomta» i Heggedal, er det trolig grunnlag for å forlenge 40-sonen noe, retning vest.

Når det gjelder trafikksikkerhetstiltak generelt, må tiltak vurderes nøye og prioriteres i forhold til best mulig total trafikksikkerhet og reduksjon av ulykker. Det er også viktig å ta hensyn til at eventuell reduksjon i fremkommelighet på Røykenveien vil kunne resultere i uønsket økt trafikk på andre veier i området.

Lene Conradi og Elisabeth Holter-Schøyen peker i sitt innlegg på utfordringer med stadig økende tungtransport, med eksempelvis transport av avfall både fra Asker og Oslo som er med på å øke trafikkbelastninger på Røykenveien. Det illustrerer godt viktigheten av helhetlig planlegging for håndtering av både transportbehovene og trafikksikkerheten, og at kommunene seg imellom og stat og fylke som veieiere må ha tett samarbeid. Derfor ser jeg frem til møtet ordfører Lene Conradi har invitert til.