Det skjer stadig trafikkulykker på fylkesveier rundt om i landet.

På forsommeren omkom blant andre en 12 år gammel gutt i Øygarden like ved en skole der foreldrene i lengre tid hadde prøvd å få satt ned fartsgrensen og få gangfelt for elevene.

Men Statens vegvesen og fylkeskommunene behandler disse søknadene etter rigide og uforståelige regler og håndbøker. Det virker som disse favoriserer kjørende og ikke myke trafikanter. Dette er tilfelle også i Asker og Bærum.

8. august hadde en felles innsatsgruppe bestående av offentlige og ideelle aktører som jobber med trafikksikkerhet, et innlegg i Budstikka under overskriften «Vi har ingen flere å miste».

Nå har snart 100 mennesker mistet livet i trafikken i landet vårt i 2022, og mange flere er blitt skadet.

Hvis vi skal få ned antall drepte og skadde, må vi i tillegg til å fokusere på trafikantene se på dem som er ansvarlige for veiutbygging, fartsgrenser, gangfelt og andre sikkerhetstiltak.

Skal man få til trafikksikkerhet, må håndbøkene som saksbehandlerne bruker, revideres slik at også myke trafikanter tilgodesees på en bedre måte.

Det er helt klart at den som har skoen på, vet best hvor den trykker. Dette gjelder også for fylkesveier. Derfor bør ansvaret for disse veiene overlates til kommunene.

Kommunene har nærhet til innbyggerne, det samme kan ikke sies om fylkeskommunene og Statens vegvesen.

Ansvaret for fartsgrenser bør overlates til politiet. Man kan ikke bare skylde på trafikantene, det må tas grep med nedsettelse av hastighet, utbedring av trafikkfeller og bygging av gangfelt der dette er nødvendig.

Tilrettelagte krysningssteder uten gangfelt bør forbys, og kjørende må varsles om steder der fotgjengere krysser veibanen.

Les også

Røykenveien – med hjertet i halsen