I fjor vedtok kommunestyret i Bærum en klimastrategi med målsetting om å redusere klimagassutslippene med 65 prosent eller mer innen 2030.

Det er et svært ambisiøst mål og vil kreve en sterk klimasatsing i årene som kommer.

Høyre er derfor godt fornøyd med at budsjettet som nå er vedtatt for neste fireårsperiode, inneholder tidenes sterkeste satsing på lokale klima- og miljøtiltak i Bærum.

Gjennomføringen av tiltakene vil bringe kommunen et langt skritt nærmere å nå de ambisiøse målene som er satt.

Kommunens klima- og miljøfond styrkes i neste budsjettperiode til 127 millioner kroner. Fondet benyttes til å gjennomføre en rekke ulike tiltak som støtter opp under klimastrategien og hver på sin måte bidrar til reduksjoner i utslipp.

Eksempler er gjenbruk av materialer i byggeprosjekter, test av pakkelevering med droner, gratis energirådgivning til husholdninger og tilskudd til energieffektivisering i private hjem.

Hele 80 prosent av de lokale klimagassutslippene i Bærum kommer fra veitrafikk. Høyre vil derfor gjøre det enklere og billigere å velge klimavennlig transport, noe som gjenspeiles i det vedtatte budsjettet.

Blant annet styrkes satsingen på flere og bedre sykkel- og gangveier med 20 millioner kroner ut over kommunedirektørens forslag, og det gis tilskudd til etablering av nye sykkelparkeringer i borettslag og sameier.

Det prioriteres også midler til å videreutvikle kommunens elbilpool for tjenestekjøring og til tiltak som kan bidra til å redusere foreldrekjøring til fritidsaktiviteter, for eksempel gjennom enklere samkjøring.

Hele 80 prosent av de lokale klimagassutslippene i Bærum kommer fra veitrafikk.

I tillegg intensiveres arbeidet med å etablere flere gratis innfartsparkeringsplasser, noe som gjør det attraktivt for flere å velge sykkel og kollektivtransport fremfor privatbil.

I fylkeskommunen arbeider Høyre for å øke antall avganger for Kolsåsbanen i rushtrafikken, og for en prismodell som gjør det billigere å reise kollektivt.

For å redusere lokale utslipp fra bygg- og anleggsnæringen vil kommunen investere rundt 60 millioner kroner i utslippsfri maskinbruk og mer enn 70 millioner kroner til utslippsfri varme på byggeplasser.

I tillegg blir det viktig å stille tydelige klimakrav i kommunens anskaffelser. Blant tiltakene som skal bidra til å redusere energibruken fra kommunens egen bygningsmasse, er mer effektiv bruk av varmepumper, bruk av solenergi og smartere strømstyring.

Tiltakene nevnt over er bare noen få eksempler fra en lang liste med klimatiltak som det skal jobbes med i tiden fremover.

For å kunne følge opp arbeidet med utslippsreduksjoner enda tettere styrkes også bemanningen av kommunens eget klimasekretariat.

Høyre vil følge opp arbeidet fra politisk side, og på den måten bidra til at Bærum fortsetter å være en av Norges mest klimakloke kommuner.