Gry Thune Young skriver om opplevelsene på Gjønnes under «Hans» (Budstikka 29. august).

På nytt sto vannet høyt i enkelte garasjeanlegg. Hun er imponert over Eirik Bøe (V) som har omtalt kommunens arbeid med å åpne bekker i hele kommunen.

Dette har kommunen gjort samtidig som man har opparbeidet arealene langs bekkene med gode turveier. Flere steder er det satt opp lys slik at turveiene kan brukes hele døgnet og hele året.

Turer langs Dælibekken og Løkebergbekken fra Skytterdalen kan anbefales. Sandvika-Haslum er også et bra turvalg.

Dette er prosjekter som de borgerlige partiene i Bærum har stått sammen om. Resultatet er at flere av partiene gikk til valg på å fortsette dette arbeidet. Det gir oss alle gode opplevelser samtidig som det bidrar til å bedre flomvernet.

Les også

Vi må redusere konsekvensene av fremtidige styrtregn

Kommunen har lenge arbeidet med overvannshåndtering. Hovedfokus har vært å redusere mengden fremmedvann ført til Veas.

Det innebærer at renseprosessen på Veas blir mer effektiv, og det innebærer at Bærum får en mindre regning fra Veas. Dette arbeidet er svært viktig og gagner oss alle.

Det heter også at alle steder der det er mulig og nødvendig, skal det iverksettes tiltak for å dempe flomtoppene. Dette for å sikre trygg bortledning av overvannet.

Når man ser på erfaringene fra Gjønnes, ser det ut til at dette arbeidet ikke er fullført.

Noen stor overraskelse kan det ikke ha vært for dem som sitter med innsikt og kompetanse.

Det er ikke mer enn syv år siden vi hadde en tilsvarende situasjon i Oslo-området. Da sto trafikken i hele Oslo fast i Bjørvika. Garasjene på Gjettum var som svømmebassenger, og Nedre Høvik hadde flomsituasjon som plaget huseierne nær Solvik.

Vi må regne med endringer i været fremover. Dessuten må vi huske at når vi bygger hus og legger asfalt, vil den naturlige magasinering av vann i grunnen bli mindre.

For knappe ti år siden laget jeg en undersøkelse av kommunenes arbeid med veier, vann, avløp og bygningsdrift. Konklusjonen var klar:

Kommunene hadde kommet på betydelig etterskudd i forhold til oppgavene. Dette arbeidet hadde ikke lenger særlig politisk oppmerksomhet.

Barnehager, skole og eldreomsorg var områder med oppmerksomhet. Tekniske avdelinger var ofte flyttet lenger vekk fra rådmannen.

Dette er åpenbart uheldig. Noe tilsvarende må ha skjedd i Bane Nor der man ikke lenger ser ut til å vite at fundamentene kan undergraves og jernbanebroer falle ned når elvevannet øker i mengde og hastighet.

I Bærum har vi heldigvis hovedutvalg med oppmerksomhet mot vann, avløp og veier for ikke å snakke om parkering. Sakene må konkurrere med idrett og kultur inklusive kirkespørsmål, brann og beredskap, naturvern og kulturminnevern. Det er litt av en oppgave.

Bærum har vedtatt en omfattende plan for sikring av vannforsyning. Kanskje er tiden nå moden til å få en komplett overvannsplan med sikte på flomsikring.

KrF har programfestet fortsatt åpning av bekker i valgperioden. Dersom partiet får en plass i hovedutvalg for miljø, idrett og kultur, så skal vi ikke glemme flomsikringen.