Bærum kommune har i dag en pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som svarer til forventningene om å bistå barnehager og skoler for å sikre en god oppfølging av barn og unge og deres læringsmiljø.

For å gjøre en god jobb er tjenesten opptatt av å være tett på i arbeidet i barnehager og skoler.

Det er riktig som Inger Björne-Fagerli skriver i sitt innlegg i Budstikka 17. januar, at tjenesten strevde med å overholde frister.

Fra 2018 startet vi opp et omfattende endringsarbeid av tjenesten og iverksatte en rekke tiltak for å redusere saksbehandlingstid og sørge for generell styrking av tjenesten og det omkringliggende tverrfaglige samarbeidet.

Vi har dermed klart å snu PPT fra en bekymringsfull utvikling til å være en tjeneste som er tettere på i arbeidet for barn og unge i barnehager og skoler i kommunen.

Dette er grundig dokumentert i tilstandsrapporter for PPT fremlagt hovedutvalg for barn og unge i Bærum i 2020 og 2021 og omtalt i flere Budstikka-artikler.

Björne-Fagerli sin fremstilling av nåsituasjonen blir derfor ikke helt korrekt.

Ja, vi hadde problemer for noen år tilbake, men den omfattende snuoperasjonen har endret dette.

Vi er i dag fremoverlent og opptatt av å utvikle tjenesten slik at vi kan møte de utfordringer barn og unge kan oppleve.

Vi har blant annet godt etablerte faglige kompetanseteam som styrker tjenesten i deres arbeid med barn og unge som har utfordringer innen lesing og skriving, matematikk og regning, nevroutviklingsforstyrrelser, flerspråklighet og flerkulturalitet, hørsel og inkluderende læringsmiljø i tillegg til alvorlig skolefravær.

Tjenesten har også team som styrker tjenestens arbeid innen digitale verktøy, testing og kartlegging og rammeplan og læreplan.

Disse faglige kompetanseteamene har også et utstrakt samarbeid på tvers i kommunen med andre tjenester.

Vi imøteser Statsforvalters tilsyn – det kan bidra til viktige og nyttige korreksjoner.