Bærum kommune står overfor krevende utfordringer i årene fremover. Derfor er samhandling mellom mennesker og ny teknologi nødvendig for å løse disse oppgavene.

I et tidligere innlegg så jeg på eldreomsorg og helse, i dette innlegget diskuterer jeg andre kommunale tjenester.

Regjeringen Solberg uttalte i 2019 at å lykkes med digitalisering i offentlig sektor er avgjørende for innbyggernes opplevelse av og tillit til velferdsstaten.

Bærum Høyre vil at summen av kommunale skatter, avgifter og gebyrer skal holdes nede, noe som krever kontinuerlig søkelys på kostnadene.

Likevel er det en enda større oppgave å møte behovet for kvalifisert arbeidskraft i skole, omsorg og kommunale tjenester.

Vi vil benytte digitalisering, kunstig intelligens (KI) og andre teknologier for å bidra til løsninger.

Les også

Teknologi og kyndig pleie i eldreomsorgen

Et eksempel så vi på Dagsrevyen nylig om at Trondheim kommune benytter KI for å forutse fravær og personalbehov i omsorgssektoren. Dette gir også en bedre arbeidssituasjon for de som utfører disse tjenestene.

Energikommisjonen «utfordrer kommunene til å vurdere mulighetene for, og legge til rette for, samlokalisering av industri som har overskuddsvarme og industri som har varmebehov, bl.a. gjennom reguleringsplaner, samarbeid med industriaktører og energiselskaper».

Smarte energiløsninger som energisystemer med Internett of Things (IoT), kan bidra til bedre miljøovervåkning, energieffektivitet og redusert forbruk av ressurser og bedre kontroll med tilstand og tap i vann og avløp.

Sensorteknologi kan overvåke fyllingsgraden i søppelkasser og søppelcontainere, slik at tømming kan skje mer effektivt.

Høyre har som mål i programmet at kommunen skal investere i solenergi på egnede bygg, energilagring og andre fornybare energikilder.

Teknologi kan forbedre transporttjenestene i kommunen, for en mer sømløs integrering av kollektivtransport, innfartsparkering, tilbringertjeneste, sykkelutleie og bildelingstjenester.

Trafikk er i dag den viktigste utslippskilden for klimagasser og partikler i kommunen vår, og en effektiv trafikkavvikling er viktig for å redusere disse.

Derfor er ny E18 med varetransport, kollektivtrafikk og personbiler viktig.

Vi får stadig flere nullutslippskjøretøyer, og kollektivbruk stimuleres ikke lenger ved mer restriksjoner på privatbiler, men ved effektive alternativer og et takstsystem som gir én sone for hele Bærum og som stimulerer til øket bruk.

I det neste tiåret venter vi store fremskritt på selvkjørende biler, men også disse vil trenge parkeringsplasser.

Bærum kommune har mange bedrifter som ligger langt fremme på slik teknologi og som kan bidra, og erfaringen er at dette også tiltrekker seg høyt kvalifisert arbeidskraft.

Det er viktig at vi bruker teknologien til å redusere behandlingstider og gebyrer, og ved bruk av digitale plattformer og sosiale medier involverer innbyggerne i kommunens beslutningsprosesser og miljøinitiativer. Her ligger allerede Bærum kommune godt fremme.