Og det kan jo hende. Men gode intensjoner er sjelden nok, heller ikke når det skal vurderes om det enorme tårnet på Fornebu bør bygges.

Les også: Det store blå

Les også: Røkkes smarte retorikk

At intensjonene bak «Verdenshavets hovedkontor» er gode er egentlig ikke interessant, det viktige er om et provoserende bygg er nødvendig for å få det til?

Fortsatt mangler argumentene for at dette tårnet er en nødvendig forutsetning for å realisere «Verdenshavets hovedkontor».

Med erfaring fra styrende organ i norske storkonsern og mange års erfaring fra utbygging i Bærum er det tydelig at store visjoner henger løst.

Altfor ofte er de umulig å finne igjen når en ser resultatet. Når visjonen kolliderer med høye krav til inntjening taper de vakre ordene.

Skandalen Telenor Arena er dessverre et godt eksempel på at gode hensikter ikke er nok. Vi har fått noe helt annet enn planlagt.

Når store aktører på Fornebu ønsker å bidra med noe samfunnsnyttig, er det ofte fordi det lønner seg.

Et eksempel er Selvaags løfte om å bruke store beløp på et akvarium på Fornebu. Selvfølgelig finansiert med mer boligbygging.

I likhet med «Røkke Tower» skal utbyggingen bidra til økt aktivitet på Fornebu. Dette åpner for økt gevinst på boligbygging ved at det er med på å legitimere bygging av flere boliger.

Som Storækre sier: «Men skyskraperen er viktig for å få lønnsomhet i utviklingen av området vårt på Fornebu.» (NRK 20/12-18). Da forstår vi hvorfor det planlegges et tårn.

En slik tomteutnyttelse øker presset på Fornebu og bidrar trolig til enda høyere boligpriser, i tillegg til å bryte med hvordan Bærum er bygd ut til nå, om ikke i innhold, så i utseende.

I Bærum finnes det etter hvert mange eksempler på at utbyggere lanserer store planer der det trolig er målet å få gjennomslag for noe, helst litt mer enn kommunale planmyndigheter opprinnelig har tenkt seg.

Ett av de tydeligste eksemplene har vi sett på Bekkestua, der eier av Ballerud sammen med Selvaag lanserte et forslag om å bygge mer enn 1.000 boliger.

Området var ikke ment for utbygging det hele tatt.

«Kompromisset» ble gjennomslag for en utbygging på flere hundre boliger. For grunneier en svært hyggelig løsning på et område der det til og med er drevet ulovlig næringsvirksomhet i år etter år.

Ifølge Finansavisen kan gevinsten bli en halv milliard. (E-24 3/7-17.)

Er Akers egentlige mål et tårn på «bare» 100 meter?

Kommunestyret må gjøre sine egne vurderinger. Hittil er det ingen som har presentert noe som tilsier at tårnet på Fornebu er en nødvendig forutsetning for å realisere et «Verdenshavets hovedkontor».

Men tårnet vil bidra til ytterligere press på Oslos vestkant. Økte boligpriser og enda sterkere segregering i Oslo-området.

En uunngåelig konsekvens vil være en enda sterkere klassedelt by enn vi allerede har.

Bærum kommune burde, sammen med utbyggerne, søkt regjeringen om dispensasjon fra nåværende plan- og bygningslov for å få på plass en avtale om at store deler av den utbyggingen på Fornebu skal være boliger med en prisregulert, sosial profil.

En utbygging som kan motvirke i alle fall noen av de problemene segregeringen skaper.

Kommunen har fått dispensasjon fra plan- og bygningsloven til å inngå avtaler som skal bidra til Bærum kommunes finansiering av såkalt sosial infrastruktur, det vil si skoler og barnehager.

Hadde den politiske viljen til å sikre en reell sosial og inkluderende boligbygging vært til stede, hadde utvilsomt en avtale om sosial boligbygging også vært mulig å få til.

Slike krav for å bygge er en selvfølge i land som Tyskland, Danmark, Nederland og Storbritannia. Det er ikke for sent å få til noe tilsvarende her.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Da kan vi kanskje få i alle fall noen boliger med en pris alle som skal arbeide på Fornebu, kan betale, ikke bare de med best økonomi.

Les innleggene i Fornebu-debatten