Det må være mulig å ta vare på den og finne gode bruksområder for huset og tilhørende strandtomt. Enten ved å løse Østre Bærum Sanitetsforenings (ØBS) finansielle problemer (Budstikka 14/3) slik at de kan drive videre et tilbud for slagrammede, eller ved at kommunen bruker villa og område til andre gode formål.

Bakgrunn:

Eiendommen er en viktig del av strandlinjen. Tilgangen til kyststien er fra Sarbuvollen og videre østover i stor grad sperret til ulempe for turfolket. Dette bør endres slik at det åpnes tilgang til stranda over lengre strekninger.

I dag er det klart markert at tilgang til sjøen ved Villa Granly er privat og at det derved ikke er adgang til stranda uten avtale med eier. Hvis Villa Granly selges som bolig, noe som dessverre er et av tiltakene som diskuteres, vil med all sannsynlighet dette stengselet bli videreført.

Bildeserie

Se bildene fra villaen og eiendommen

Bildeserie:

ØBS har ikke har økonomi til å foreta helt nødvendig vedlikehold og har derfor valgt å si opp avtalen med Bærum kommune om drift av dagsenter for 12 personer rammet av hjerneslag, med virkning fra og med 31 juli i år. Bærum kommune bør ikke bare vurdere hvordan dette tilbudet skal kunne videreføres andre steder, men også undersøke mulighetene for videre drift ved Villa Granly.

Inn i en slik vurdering ser vi minst to mulige veier å gå:

  • Bærum kommune kan inngå i en mer langsiktig samarbeidsavtale der kommunen kan ta ansvar for nødvendig oppgradering av villa og eiendom. ØBS sikres mulighet til videre drift mot at det inngår en avtale som gir allmenheten tilgang til stranden som er en del av eiendommen. Det vurderes også om det er andre tilbud som kan drives med utgangspunkt i eiendommen, som f.eks.barnehage.
  • Bærum kommune kjøper hele eiendommen fra ØBS for å sikre allmenheten tilgang. Om en da skal drive virksomheten videre selv eller i samarbeid med ØBS eller andre ideelle må være en del av vurderingen før kjøp.

Eiendommen er i dag regulert som en del av kommunens grøntstruktur med formål om at det skal være friområde og en del av en turvei langs sjøen. Denne reguleringen må opprettholdes. I et møte med planmyndighetene i Bærum, juni 2018, kan det se ut som om kommunen i tillegg til å vurdere en videreføring av dagens regulering åpner for å vurdere omregulering til boligformål. Det er overhodet ikke akseptabelt.

Det må finnes bedre løsninger for Villa Granly.

Les mer på budstikka.no/debatt