Det har den siste tiden vært en debatt i Budstikka om hvordan vi best tar vare på naturmangfoldet, senest 17. juni skrev Finn Otto Kvillum fra Naturvernforbundet om Fylkesmannens rolle.

Uavhengig av endringene som er blitt gjort, så bør det understrekes at både tidligere og fremover, så er det først og fremst lokalpolitikernes ansvar å ta vare på det biologiske mangfoldet i Norge. Selv om staten gjennom Fylkesmannen kan gripe inn i enkeltsaker, fungerer arealpolitikken i Norge slik at det i stor grad er på kommunalt nivå at arealpolitikken føres og ansvaret ligger.

Det hviler derfor et stort ansvar på politikernes skuldre. På lik linje med målet om å bli en klimaklok kommune, vil vi at kommunen skal bli arealklok og arealnøytral. Det vil si at vi må jobbe for å gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer fremfor å bygge ut mer natur.

Vi må også løfte blikket og få forvaltning av natur over på en mer økosystembasert tilnærming. Naturen er kompleks, variert og alt henger sammen med alt. Det å ivareta de viktigste sammenhengende grøntområdene og vannstrengene, nemlig den blågrønne infrastrukturen, og de økologiske funksjonene knyttet til disse, er en viktig prioritering for fremtidens generasjoner. En kartlegging av naturtyper, rødlistede arter og vannmiljø med mer, vil gi oss oppdatert kunnskap som vi trenger for å gjøre disse vurderingene. En naturmangfoldsstrategi vil hjelpe oss å gjøre de riktige prioriteringene.

Det er lett å snakke varmt om natur, men når det kommer til stykket blir naturen ofte en salderingspost. For å ta vare på naturen trenger vi lokalpolitikere som prioriterer natur i arealpolitikken, og ikke lar den vike for utbyggingsinteresser i reguleringsprosesser. Dette er et ansvar Venstre lenge har tatt. Sammen med posisjonspartiene skal vi nå kartlegge naturverdiene i kommunen og utarbeide en strategi for naturmangfold. Dette er bare begynnelsen, og i tillegg til en konsekvent prioritering av naturen er det nettopp slik lokalpolitikk som skal til dersom vi skal bevare det biologiske mangfoldet.