Vi i MDG vil for vår del stå på videre i arbeidet med å få vedtatt en ambisiøs sykkelstrategi til beste for Bærums innbyggere.

Grunnen til spliden i Høyre ser ut til å være en tilføyelse i innstillingen fra formannskapet.

Etter forslag fra ordfører Lisbeth Hammer Krog ble det tatt med følgende: «og eventuelle restriksjoner på kjøring og parkering med bil på utvalgte senterområder».

Dette ble vedtatt mot Frps stemme i formannskapet.

Denne tilføyelsen er viktig, fordi den gjenspeiler realiteten:

For å ha mulighet til å oppfylle de høye ambisjonene om 20 prosent sykkelandel i 2030, eller i 2025 som MDG vil, må det i viktige sykkeltraseer og i sentrumsområdene prioriteres slik at syklister og gående gis forrang foran bilister der det er nødvendig.

Les flere innlegg på budstikka.no/debatt

Bærum kommune er faktisk forpliktet til å innføre slike nødvendige begrensninger i biltrafikken.

I klimaforliket på Stortinget ble det vedtatt at all vekst i trafikken i byområdene skal skje ved sykkel, gange og kollektivtransport.

Det samme følger av Nasjonal Transportplan og fylkeskommunale samferdselsplaner.

Også i byvekstavtaler forplikter kommunen seg til å innrette seg deretter. Hvis ikke mister kommunen betydelige statlige og fylkeskommunale midler til utvikling og infrastruktur.

Budstikkas leder: Plass til både biler og sykler

Videre står det i Nasjonal Transportplan at «bilregulerende tiltak» er nødvendig for å oppnå mål om nullvekst i biltrafikken.

Her er også følgende tiltak nevnt: «Lavere fartsgrenser for biler, fjerning av kantsteinsparkering, tilfredsstillende drift og vedlikehold av sykkeltraseer, tovegs sykling i envegskjørte gater og forkjørsregulering på viktige sykkeltraseer».

Det er nettopp slike tiltak MDG ønsker innført i viktige sykkeltraseer, der det er nødvendig for å gi syklister tilstrekkelig plass og prioritet – både mellom, nær og i sentrumsområdene.

Dette vil ikke bety at bilister ikke kommer seg frem dit man skal, men det kan bety at trafikken kan gå saktere i disse områdene, og at man noen steder må kjøre en liten omvei for å komme dit man skal.

Videre mener vi at noen utvalgte sentrumsgater i Sandvika og Bekkestua må gjøres bilfrie.

Les også: Spenstig sykkelstrategi

Her må det imidlertid planlegges godt slik at viktige funksjoner er tilgjengelige for dem som må kjøre bil og dem med spesielle behov.

Vi har mange eksempler fra gågater andre steder i Norge hvor dette er godt løst.

Våre forslag er fullt ut i henhold til anbefalingene i Norconsults rapport som følger som underlag til sykkelstrategien.

Norconsult understreker at bilregulerende tiltak og stenging av sentrumsområder for biltrafikk er helt nødvendige for å oppnå 20 prosent sykkelandel.

Vi er overrasket over at flere politikere i kommunestyret tilsynelatende ikke har satt seg grundig nok inn i saken og dermed ikke har sett hvilke tiltak som er nødvendig for å oppfylle nasjonale vedtak og inngåtte avtaler.

Kommunestyret har enstemmig vedtatt at Bærum skal være en ledende klimakommune.

Hvis vi ikke klarer å vedta en ambisiøs sykkelstrategi vil vi være svært langt unna å oppfylle denne målsettingen.