De Grønne fikk heldigvis vedtatt en rekke strakstiltak i samme møte som vil bedre situasjonen for myke trafikanter i det bildominerte Bærum.

Til behandling lå den grundig utredede sykkelstrategien med en rekke gode tiltak over hele kommunen, som også fikk flertall i formannskapet. Men Høyre ble rett før kommunestyremøtet engstelige for å fremstå som «bilfiendtlige» og bestemte sammen med Venstre på bakrommet at sykkelandelen på 20 prosent kun skal gjelde for «områder med bymessig karakter».

Bakgrunn:

Sannsynligvis vil endringene bety at viktige transportårer for sykkel mellom bystrøkene Sandvika, Bekkestua og Fornebu og veier inn til Oslo ikke blir prioritert. Heller ikke sykkelveier i det sekundære veinettet fra folkerike områder til nærmeste T-bane- eller togstasjon, hvor sykkelmulighetene i dag ofte er helt fraværende, vil bli satset på. Mange skoleveier blir fortsatt farlige for unge syklister.

Venstre har forsøkt å nedtone betydningen av endringene i innlegget Venstre er Bærums sykkelparti i Budstikka 13. mars. Likevel innrømmer Venstre i samme innlegg at det er de mest sentrale områdene i Bærum som skal prioriteres.

I tillegg fikk bilpartiene Høyre og Venstre vedtatt at «eventuelle restriksjoner på kjøring og/eller parkering for bil for å fremme sykling skal fremlegges for politisk behandling». Dette gjør at sykkelstrategien både blir uthulet og gjenstand for stadige omkamper, og at det skapes et unødvendig byråkratisk arbeid for å forberede politisk behandling av alle små og store tiltak. Dette virker lite gjennomtenkt.

Gode og effektive sykkeltiltak er en viktig forutsetning for å oppfylle retningslinjene fastsatt i Nasjonal Transportplan, regionale samferdselsplaner og bymiljøavtaler. Disse bidrar til store tilskudd til kommunen og direkte tiltak hvis forutsetningene oppfylles. Nå risikerer Bærum kommune på grunn av Høyre og Venstres krumspring å miste midler, fordi sykkelplanen ikke er egnet til å redusere klimautslippene i stor nok grad.

De Grønne fikk, til tross for Høyre og Venstres rot, flertall for ni nye sykkeltiltak i det samme kommunestyremøtet. Disse kommer i tillegg til øvrige tiltak i sykkelstrategien og handlingsplanen.

Vi vil særlig trekke frem vedtaket om å utrede ny sykkeltrasé langs Vollsveien fra Jar Bru til Lysakerlokket. Denne strekningen er svært farlig for myke trafikanter.

Vi fikk også vedtatt strakstiltak for å merke de farligste kryssene for syklister, og bedre merking av underganger.

Sykkelstrategien handler ikke om å gjøre det vanskelig for dem som av ulike grunner ønsker å bruke bil. Den handler om å gi de som ønsker å sykle muligheten til å ferdes trygt i hele kommunen. De Grønne lover å stå på videre for å gi myke trafikanter best mulige vilkår i Bærum.

Les mer på budstikka.no/debatt