Også byggingen av E16 Sandvika-Vøyen og Ringeriksbanen tilgodeses i budsjettet som ble lagt frem klokken 10 torsdag.

For E16 Bjørum-Skaret går pengene til forberedende arbeider. Av totalbeløpet er 30 millioner kroner statlige midler, mens 30 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon fra bompengeselskapet.

LES OGSÅ: Syv år til nye E16 står ferdig

LES OGSÅ: Optimismen øker: - Et viktig skritt mot togstasjon på Avtjerna

E16 Bjørum-Skaret blir en ny firefelts vei. Det skal bygges en tunnel under Sollihøgda, og en tunnel under Bukkesteinshøgda. Utbyggingen vil gi et sammenhengende tilbud for gående og syklende på hele strekningen.

Dagens E16 vil inngå i et lokalveisystem. Det legges opp til anleggsstart mot slutten av 2018, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2023.

E16 Sandvika-Vøyen

I statsbudsjettet er det også penger til å videreføre EI6 Sandvika-Vøyen. I alt 280 millioner kroner er foreslått til prosjektet.

Av dette beløpet settes det av 38 millioner kroner i statlige midler, og det forutsettes at 242 millioner kroner stilles til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet inngår som en del av Oslopakke 3.

Anleggsarbeidet startet i januar 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019. Ny E16 legger til rette for en utvikling av Sandvika som byområde og vil redusere lokale miljøproblemer.

Ringeriksbanen

Det kommer også budsjettpenger til planlegging av Ringeriksbanen gjennom Bærum, Hole og Ringerike kommuner.

Det settes av 576 millioner kroner til videre planlegging av den nye InterCity-strekningen mellom Sandvika og Hønefoss ny E16 på strekningen Skaret-Hønefoss, med sikte på i mulig anleggsstart i 2021–2022.

Ringeriksbanen gir om lag én time redusert reisetid på strekningen Oslo–Hønefoss og videre på Bergensbanen. Utbyggingen gir en betydelig forbedring i reisetilbudet mellom Ringerike og Oslo-området.

Jernbaneprosjektet omfatter om lag 40 km med dobbeltspor fra Jong vest for Sandvika til Sundvollen. Det foreløpige kostnadsanslaget for hele fellesprosjektet E16 Ringeriksbanen er på om lag 28,3 milliarder kroner.