Gule og røde plastbånd er strukket rundt et stort skogområde ved Store Stabekk gård i Bærum. Selvaag Bolig har planer om å bygge syv eneboliger i skogholtet.

Tirsdag ettermiddag gjorde boligutviklerne seg klare for å rydde plass til anleggsvei. Da slo kommunen til med et vedtak om stans med øyeblikkelig virkning.

– Vi er nødt til å snu oss rundt i slike saker. Å stoppe inngrep før skaden er skjedd, er viktig, sier fungerende avdelingsleder Bente Huser Hostad på byggesak i Bærum kommune.

Vedtaket ble gjort onsdag etter at kommunen hadde fått tips om at hugst trolig var på gang. Pålegget om stans gjelder inntil det eventuelt oppheves i eget vedtak.

Hostad viser til at det aktuelle området inngår i gjeldende reguleringsplan for Store Stabekk, hvor området er regulert spesialområde bevaring av vegetasjon.

– Stoppet er nødvendig for å hindre at det oppstår uopprettelig skade på eiendommene ved at trær som skal bevares, blir fjernet eller hugget, forklarer hun.

Ifølge Huser Hostad kan ikke trefelling utføres uten tillatelse fra kommunen, fordi det kan være i strid med reguleringsplanen. Hugst må i så fall vurderes i sammenheng med en byggesøknad.

Kommunen opplyser også at de har mulighet til å politianmelde forholdet, og kan be om hjelp fra politiet til å stanse arbeidet.

Glad for rask reaksjon

– Jeg er veldig glad for at det har vært en så rask reaksjon fra byggesaksavdelingen i denne saken. Samtidig er jeg overrasket over at Selvaag Bolig velger en strategi der de tilsynelatende vil hugge ned dette området, sier Venstres Eirik T. Bøe, som leder planutvalget i Bærum.

Han peker på at stedet er foreslått til LNF-område i den nye kommuneplanens arealdel.

– Det står blant annet et stort gammelt lindetre som også er registrert i kommunens egen kartlegging av store trær, sier Bøe.

I tillegg er det edelløvskog på kalkrik mark hvor det ikke er gjort tiltak på lang tid, slik at potensialet for ytterligere naturmangfold er til stede.

– Jeg opplever utbygger som seriøs, så jeg er litt forundret at de hadde planer om å starte hugst på området, sier Bøe.

– Har fulgt reguleringsplanen

I midten av september sendte Sweco på vegne av Selvaag inn en anmodning om forhåndskonferanse for bygging av syv boliger på området.

– Arbeidene vi har satt i gang er ikke søknadspliktige. I forbindelse med at det skal bygges syv eneboliger, skulle vi forberede en anleggsvei som er utenfor hensynssonen, forteller kommunikasjonsdirektør Kristoffer Gregersen i Selvaag Bolig.

Han sier arbeidene med hugst var planlagt å starte neste tirsdag.

Gregersen presiserer at deler av området er regulert til bevaring vegetasjon, mens området som er regulert til boligbygging er området som skulle hugges.

Men vi vil rette oss etter vedtaket. Sperrebåndene var satt opp for å sikre bevaring av skogen.

– Det er kommet frem at arealene nå er foreslått til LNF-områder i ny arealdelplan. Er det da riktig av dere å starte denne prosessen rett i forkant av ny plan?

– Det var ikke kjent for oss at det er foreslått tilbakeført til LNF. Vi ble først orientert om dette i brevet vi mottok fra Bærum kommune onsdag kveld.

– Hva tenker dere om at leder av planutvalget mener det er umusikalsk av dere å ha planer for å rydde skog på dette området?

– Det er vi ikke enige i. Vi forholder oss til vedtatt plan og har bedt om oppstartsmøte med kommunen, sier Gregersen.