Det viser en fersk spørreundersøkelse om holdninger til energi fra avfall hos innbyggere i nabokommunene Oslo og Bærum foretatt i perioden april-mai 2015.

Målet med spørreundersøkelsen, som er foretatt i samarbeid med Bærum kommune, var å kartlegge holdninger til energi fra avfall hos innbyggere i nabokommunene Oslo og Bærum.

Bærum kommune ønsket mer innsikt i innbyggernes holdninger til energi fra avfall i forbindelse med lansering av et nytt avfallssorteringssystem med utsortering av matavfall i 2016.

Totalt svarte 480 respondenter fra Oslo og Bærum på spørreskjemaet.

Les også: Avfall og klima

Les også: Sortering i Bærum

Hele 72,8 prosent av Bærums-borgere syntes at Bærum kommune burde satse mer på kildesortering.

Sammenlignet med Oslo-borgere har befolkningen i Bærum gjennomgående høyere forventninger til seg selv. Fire av fem ønsket å sortere matavfallet sitt og ville bruke tid på å sortere og rengjøre husholdningsavfallet sitt dersom det blir tilrettelagt av kommunen.

Det lover godt for kommunens nye avfallssorteringssystem med utsortering av matavfall fra 2016.

Les også: Kaster matavfallet på feil sted

Les også: Vi vil kildesortere plast

Les også: Alle i leilighet får utdelt rødt nett

Manglende kommunal politisk velvilje ble imidlertid ansett som den største barrieren for kilde-sortering i kommunen.

«Tilgang på returpunkter for mottak av glass, metallemballasje og farlig avfall» ble ansett som den nest største barrieren. For at publikum skal kunne kildesortere, må kommunen tilrettelegge for det.

Undersøkelsesresultatene viser at beboere i nabokommunene Oslo og Bærum hadde tilnærmet like holdninger til energi fra avfall. Faktisk hadde hverken kjønn, alder eller foretrukket transportmiddel noen nevneverdig innvirkning på holdninger til energi fra avfall, eller til holdninger til fornybar energi totalt sett.

Kunnskapsnivået om energi fra avfall blant Bærums-borgere var generelt høyt. Befolkningen hadde god kjennskap til både fjernvarme, biogass og biogjødsel.

Hele 93,3 prosent av innbyggere kjente til kildesorteringsordningen i kommunen, og 73,8 prosent anså energi fra husholdningsavfall til å være fornybar energi.

72 prosent kjente til at matavfall kan brukes til å produsere plantegjødsel. 85,5 prosent kjente til at matavfall kan brukes til å lage biogass, mens 91,6 prosent kjente til at Ruters busser går på biogass.

Det kan tyde på at publikum er godt informert og at de finner temaet relevant. Det høye kunnskapsnivået kan også indikere at publikum er modent og mottagelig for mer fagkunnskap om fornybar energi fra avfall og dens bidrag til å redusere bruk av fossil energi.

Samtidig kan disse funnene også være relevante for et regionalt samarbeid mellom Oslo og nabokommunene, da en av målsettingene i fremtiden er et økt regionalt samarbeid med hensyn til produksjon av biogass.

Undersøkelsen avdekket at befolkningen i Bærum er negativ til å importere brennbart husholdningsavfall fra andre kommuner eller fra utlandet for å produsere fjernvarme.

For Bærum, som ikke har et eget energigjenvinningsanlegg, kan det dermed være fordelaktig å sørge for en god og tydelig informasjonsprosess rundt transport av brennbart husholdningsavfall.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Resultatene viser at et klart flertall av innbyggerne mener at offentlig sektor skal ta det første skrittet til både utbygging av fornybar energiproduksjon og til utvidelse av fjernvarmenettet i kommunen.

Det kan tyde på at publikum forventer at det offentlige skal være pådriveren av fornybar energiproduksjon og utvidelsen av fjernvarmedistribusjon i kommunen.

Beskjeden til de nye folkevalgte representantene i kommunestyret er med andre ord klar: Legg til rette for kildesortering. Bærums-innbyggerne er klare til økt innsats.