I den årlige budsjettbehandlingen i Asker gjennomføres en øvelse kalt verbalforslag. Dette er en mulighet for partiene til å fremme forslag til realisering av politikk, uten at forslaget medfører større budsjettmessige konsekvenser.

Det gir partiene mulighet for å profilere politikken sin og i tillegg å komme andre partier i tverrpolitisk i møte, i samarbeidets og søster-/broderskapets ånd.

Et eksempel: Høyre foreslo under overskriften Boligstrategi for unge:

«Kommunedirektøren bes utrede tiltak for å tilrettelegge for unge voksne mellom 20–35 år som ønsker å bosette seg i Asker kommune. Tiltaksplanen bør inneholde konkrete verktøy for å gjøre det attraktivt og mulig for unge å velge Asker som sin fremtidige bostedskommune.»

Selv om Høyre neppe har tenkt å vurdere regulerende markedstiltak på lik linje med hva SV ville foreslå, hadde det vært paradoksalt å gå imot forslaget.

Vi vil ikke stemme ned et forslag bare fordi det kommer fra flertallspartiene. Så fordomsfull kan man ikke være. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og da kan vi se frem til kommunaldirektørens tiltaksplan med spent forventning.

Ser vi konturene av nye politiske trender?

SV hadde også et boligpolitisk forslag, men med fokus på eldre innbyggere. Ett av dem lød slik:

«Kommunedirektøren legger fram en sak for kommunestyret med forslag til hvordan intensjonen om å bidra til at eldre kan bo i egen bolig lengst mulig kan innfris, fortrinnsvis med den opprinnelig foreslåtte finansieringen.»

Ved voteringen hadde posisjonens ambisjoner for medborgerskap tilsynelatende fordampet i likhet med fagre intensjoner om et aldersvennlig samfunn. Forslaget ble nedstemt av en samlet posisjon.

Likeens gikk det med dette forslaget fra SV:

«Kommunedirektøren inviterer til et møte med representanter for utvalgene og brukerorganisasjoner der kommunen som brukermotpart skal være tema. Tilgjengelighet for innbyggere til kommunens sentralbord, og kommunens bistand til innringere, må ha et spesielt fokus.»

SV ønsker å bedre servicenivået, slik at det blir lettere for innbyggerne å få hjelp av levende mennesker, og ikke måtte vente i evigheter på at en digital snakkemaskin skal fortelle deg hvor i køen du står, eller at du venter forgjeves på svar fordi sentralbordet er stengt i kontortiden.

Problemstillingen var ukjent, eller uinteressant for posisjonspartiene. A, Rødt, Frp og SV derimot stemte for det.

Også dette forslaget var åpenbart mer skummelt sett fra posisjonens side enn for vår vanligvis fremste ideologiske motstander i kommunepolitikken, Frp. Ser vi konturene av nye politiske trender?

Posisjonens behandling av verbalforslagene hadde preg av et ønske om å henvise alt som kom fra opposisjonen, til skrothaugen.

Et mulig unntak er vedtaket om å la SVs forslag om en ambulerende audiograf gå til oversending, det vil si la administrasjonen komme tilbake til saken en annen gang.

Sannsynligvis ble dette forslaget vurdert som absolutt forsvarlig av flertallspartiene, men ikke i den grad at man ville unne forslagsstilleren full uttelling for det. Så langt kunne man ikke gå.