Det pågår en debatt om skoleledelse i Budstikkas spalter. Et viktig bakteppe er tre rektorer som velger å forlate sine stillinger i kommunen og begrunner det med høyt arbeidspress over tid.

Dette er tilbakemeldinger vi tar på stort alvor. Bærum kommune starter derfor en helhetlig gjennomgang av arbeidssituasjonen for skolelederne og den enkelte skoles ressurssituasjon.

Det er viktig å få innsikt i situasjonen på skolene etter to år med pandemi. Vi skal gjennomgå situasjonen ved den enkelte skole og blant annet se på skolehelsetjenesten, assistenter, ressurser til enkeltelever, lederstøtte og kapasiteten opp mot skoleledelsen.

Flere forhold har påvirket rammevilkårene for skolene de siste årene, spesielt har lærernormen gitt utslag på bemanning og finansiering.

Derfor er det viktig å se på hvorledes modellen for budsjettildeling for den enkelte skole slår ut. Kommunedirektøren vil deretter komme med en sak til hovedutvalg for barn og unge over sommeren.

Noe av det som skal gjennomgås, er arbeidssituasjonen og kapasiteten hos skoleledelsen og rektorene. Konklusjonen fra dette vil vise hvilke tiltak som kan settes inn for å bedre arbeidshverdagen. Det er ikke bare ett svar på dette, og vi vil komme med en konkretisering av tiltak.

Gjennom hele pandemien har vi jobbet med å støtte alle tjenestene med den økte arbeidsbelastningen. Innenfor oppvekst, barnehage og skole har belastningen vært ekstra krevende, blant annet med smittesporing og oppfølging av smittevern som har kommet i tillegg.

Det har kommet inn mange ekstra oppgaver, i tillegg til det skolefaglige. Derfor er det særdeles viktig at vi gjør en dypere analyse av situasjonen ved skolene våre.

Sett i forhold til det samlede antall rektorer utgjør ikke tre rektorstillinger i seg selv noe ekstraordinært. Det som imidlertid bekymrer oss, er arbeidssituasjonen for skolelederne. Dette gjør vi fordi Bærumsskolen har vært, og skal fortsette å være, en god skole.

De gode resultatene i Bærumsskolen har kommet på grunn av dyktige rektorer, lærere og ansatte, inkludert seksjonsledere og skolesjef.

Det er viktig for meg å poengtere at vi har svært dyktige og dedikerte ledere innenfor oppvekst-området på alle nivåer. Når vi får tilbakemeldinger, så lytter vi til dem og tar innspillene på alvor. Dette vil prege den kommende gjennomgangen. Vi er opptatt av å legge til rette for gode oppvekstsvilkår og en kvalitativt god skole i Bærum.

Les også

Lurer noen på hvorfor rektorer slutter i Bærumsskolen?