Dette spørsmålet stiller Bærum SV etter at reguleringsplan for Vallerveien 146 nå er vedtatt og reguleringsplan for utvidelse av Godthaab Rehabilitering og Helse er på høring.

Felles for begge byggeprosjektene er at det skal bygges for gode formål.

I Vallerveien betyr det nye boliger for utviklingshemmede, riktignok ikke anbefalt av Norsk forbund for utviklingshemmede.

På Godthaab er det snakk om flere plasser for habilitering og rehabilitering.

Dilemmaet er at gode formål krever betydelige inngrep i områdenes rødlistede arter og truede kalkedelløvskoger.

Dette skjer parallelt med at kommunedirektøren legger frem forslag om kommuneplanens arealdel 2022–2042.

Godthaab bryter både med kommunens knutepunktstrategi og intensjonen om å bevare sårbar natur i byggesonen.

I planutvalgets møte 13. april valgte likevel Høyre og Fremskrittspartiet å sende reguleringsplanen for Godthaab Helse og Rehabilitering ut på offentlig høring. Høringsfristen er kort, fristen er allerede 31. mai.

Denne reguleringssaken bryter mange prinsipper i den nylig vedtatte arealstrategien samtidig som formålet er å modernisere, øke kapasiteten og redde driften med boligsalg og utleie.

Prosjektet er en betydelig utbygging utenfor prioriterte vekstområder og ikke minst et stort inngrep i verneverdig natur.

Området grenser til marka og Kolsås/Dælivann landskapsvernområde, og 2,5 dekar kalkrik edelløvskog må ofres.

Planen på Godthaab er fem blokker på fem etasjer. Dette betyr en betydelig utvidelse av bygningsmassen fra 5.500 til 15.500 kvadratmeter. Dermed får vi en bymessig bebyggelse ved markagrensen.

Kommunen må stille betingelser til utbyggere i tråd med FNs globale naturavtale.

Det er nærliggende å sammenligne dette prosjektet med det som bygges på Bekkestua, som i motsetning til Godthaab er et prioritert vekstområde og knutepunkt.

Kleivveien Nord eller Bekkestua Have er på omtrent samme størrelse som Godthaab. Der bygges det blokker på inntil fem etasjer, og volum og høyder har vært gjenstand for lange diskusjoner og nedskalering.

En nedskalering må også skje på Godthaab av hensyn til natur og stedstilpasning.

Kommunen må stille betingelser til utbyggere i tråd med FNs globale naturavtale.

Vi vil be om at kommunen og institusjonen følger opp vedtaket i planutvalget høsten 2022:

«Kommunedirektøren utarbeider en vurdering som viser hvordan Godthaab kan brukes i kommunens arbeid med habilitering og rehabilitering. I den forbindelse skal det også tas kontakt med omkringliggende kommuner som Asker og Oslo».

Andre kommuner og Helse Sør-Øst må også være med på dette spleiselaget.

Om Bærum skal være en ansvarlig klimaklok kommune og nærme seg arealnøytralitet som betyr null netto utbygging i natur og på dyrket mark, må kommunen stille betingelser til utbyggere i tråd med FNs globale naturavtale.

Naturtapet skal snus – kalkedelløvskog er en truet naturtype og skal heretter ikke bebygges!

Les også

Vi må verne Lysakerelven