I forbindelse med utbyggingen på Bekkestua har Budstikka onsdag 29. juni laget en stor reportasje om forsinkelsene med ferdigstilling av vei og fortau på Bekkestua.

Furubakken vel har for kort tid siden etterspurt oppdatert informasjon om dette fra kommunen, og fått svar i form av et nyhetsbrev som kommunen utgir på sine nettsider. Der kommer det også frem viktig informasjon om den forsinkede ferdigstillingen av Signaturtorget på Bekkestua (byggeplassen utenfor Coop Mega og Rema), som skulle vært ferdig i 2021, men som nå varsles utsatt helt til våren 2023.

Furubakken vel representerer rundt 1.000 husstander som har Bekkestua som sitt lokale sentrum, og mener det er uakseptabelt med ytterlige forsinkelser rundt disse byggearbeidene.

Som alle som ferdes på Bekkestua vet, er vi nå på vei over i nye faser med tung utbyggingsvirksomhet, for eksempel rundt Bekkestua Have.

Vi refererer fra Bærum kommunes nyhetsbrev om utbyggingen på Bekkestua, juni 2022:

«Det har til tider vært utfordringer med å følge planer i prosjektet, men kommunen legger nå opp til at trafikkarealer skal være ferdig i løpet av høsten. Dette har høy prioritet og det kan bety at noen mindre arbeider som beplantning og ferdigstillelse av Signaturtorget først blir gjennomført til våren.»

Furubakken vel krever at det settes fortgang både med ferdigstilling av fortau og vei samt med arbeidet med Signaturtorget. Dette er i samsvar med løfter og vedtatte planer for utbyggingen på Bekkestua.

Det er talende at tjenesteleder for byprosjekter i Bærum kommune, Åsa Nes, ikke vil kommentere årsakene til forsinkelsene. Det er Bærum kommune som selv er prosjektleder for akkurat disse viktige funksjonene, og den rollen har etter vår mening kommunen ikke fulgt opp på en forsvarlig måte.

Trafikkavviklingen for gående, syklende og kjørende gjennom byggeprosessen har vært på, eller over, grensen til farlig.

Som kommunen utmerket godt vet, er det svært belastende å leve over lang tid i et område med så ekstrem byggeaktivitet som den som foregår på Bekkestua. Det går ut over den allmenne livskvaliteten for alle som bor i området.

Dette forsterkes ved at utbyggingen av Bekkestua Have ble startet før utbyggingen av Bekkestua Nord er ferdig, noe kommunen tidligere har sagt ikke skulle skje.

Det gjenstår store byggeprosjekter og mange år med drøye utfordringer for Bekkestua, både på veinettet, med frakt av store mengder masser fra Gjønnesdiagonalen og med boligbyggingen.

Furubakken vel oppfordrer Bærum kommune til å være seg sitt store ansvar mer bevisst når det gjelder oppfølging, koordinering og fremdrift til innbyggernes beste. Opplevelsen så langt har dessverre vært at det er utbyggerne som styrer på sine vilkår og på bekostning av alle andre.

Trafikkavviklingen for gående, syklende og kjørende gjennom byggeprosessen har vært på, eller over, grensen til farlig.

Vi ser frem til kommunens svar på våre lokale utfordringer og en prosess fremover som i større grad ivaretar alle oss som går, sykler, kjører og lever vårt liv i Bekkestua-området.