Budstikka har gått gjennom 82 dommer fra Asker og Bærum tingrett og 34 ankesaker i Borgarting lagmannsrett fra 2008 frem til dags dato.

Dommene utgjør over 1.000 sider med rettsdokumenter. Dette er våre funn.

Saker som gjelder prøveløslatelse fra forvaring hvor det ikke er noen lokal tilknytning utover at domfelte soner ved Ila landsfengsel er utelatt.

I fire saker er anken ennå ikke behandlet i Borgarting lagmannsrett. Dommen fra tingretten er lagt inn i det statistiske materialet i disse sakene.

17 personer er utelukkende dømt for nedlasting, oppbevaring og/eller produksjon av bilder og filmer som viser grove seksuelle overgrep mot barn. Disse er med i grunnlaget over domfelte.

Den mest omfangsrike saken gjelder en mann i 30-årene som er dømt for seksuell omgang med totalt 34 jenter i alderen 12 til 15 år. Omgangen er utelukkende skjedd via chat på internett, og det er ikke begått fysiske overgrep. Disse er med i grunnlaget og trekker opp overgrepstallene særlig i aldersgruppen 14 og 15 år.