En viktig målsetting for både Akershus Høyre og Bærum Høyre er å gjøre det mer attraktivt for folk å velge kollektivtrafikk og sykkel.

En annen viktig målsetting er å redusere klimagassutslippene. Og siden over 80 prosent av klimagassutslippene kommer fra veitrafikk, så henger disse to målsettingene tett sammen.

Derfor legger vi frem flere tiltak som vil bidra til å gjøre det enklere å velge kollektiv og sykkel.

Det viktigste i årene fremover blir å fullføre Fornebubanen og E18.

Fornebubanen vil være et enormt løft for kollektivtrafikken i Bærum. Denne T-banen alene vil kunne frakte opp til 8.000 passasjerer i timen til og fra Oslo, og dermed ha en stor effekt på vei- og trafikkforholdene i Bærum.

Det viktigste i årene fremover blir å fullføre Fornebubanen og E18.

Ny E18 vil gi betydelig bedre fremkommelighet for både buss- og sykkeltrafikk, noe som er godt nytt både for kollektivreisende og syklende.

Det blir også viktig å gjøre kollektivtrafikken mest mulig tilgjengelig. Både Akershus Høyre og Bærum Høyre vil ha økt frekvens på Kolsåsbanen og flere tverrgående bussruter for å knytte Bærum bedre sammen, og vi vil jobbe for å bevare blåtrikken.

Vi vil også arbeide for et godt matebusstilbud til kollektivknutepunktene, ha gode nattbussordninger som frakter folk trygt hjem, og videreutvikle ekspressbussordninger på strekninger der det er hensiktsmessig.

Vi vil legge til rette for flere innfartsparkeringsplasser for biler og sykler i nærheten av kollektivknutepunkter.

På denne måten blir det enklere for de som bor et stykke unna å bruke kollektivtransport.

Les også

Bilisme og realisme i Bærum

Vi vil også styrke kollektivtilbudet til friluftsområder slik at det blir enklere å komme seg ut på tur uten å måtte bruke bilen, og arbeide for at fjorden skal benyttes som grønn ferdselsåre, og at passasjertrafikken på Oslofjorden så snart som mulig benytter nullutslippsteknologi på både eksisterende og nye kontrakter.

Et annet stort satsingsområde er sykkel. Sykkelveiene i Bærum går på både kommunale og fylkeskommunale veier, og da er det viktig med et godt samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for å sikre at man tenker helhetlig.

Både Bærum Høyre og Akershus Høyre vil bygge flere sykkelveier. Bærum kommune alene har satt av over 100 millioner kroner de neste fire årene til nettopp dette. I tillegg kommer fylkeskommunale midler.

Jo bedre kollektiv- og sykkeltilbudet i Bærum, er jo enklere blir det å velge utslippsfrie fremkomstmidler.

Hvis Høyre kommer i posisjon i både Bærum og Akershus, vil vi jobbe hardt for å få et bedre kollektiv- og sykkeltilbud i Bærum.