Nye arealer skal inkluderes i planarbeidet, fremgår det av hjemmesiden til Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16.

Onsdag 21. november inviterer Fellesprosjektet til folkemøte på Skui grendehus. Tirsdag 11. desember blir det åpen kontordag i den gamle stasjonsbygningen ved Sandvika stasjon.

Ved Jong utvides planavgrensningen slik at prosjektet sikrer seg handlingsrom til å kunne gjennomføre nødvendige trafikksikkerhetstiltak i området ved Bjørnegård skole og i krysningen mellom Tanumveien og Slependveien.

Slik grensen går i dag, er den noe knapp, særlig rundt rundkjøringen ved Bjørnegård skole.

Ved Nordby i Bjørumdalen jobber prosjektet med å utrede muligheten til å etablere en adkomsttunnel som et alternativ til den planlagte adkomsttunnelen ved Rustan.

– Må kunne tilpasses

Alternativet vil være mindre belastende for lokalmiljøet i Bærum og vil gi prosjektet en sikrere og bedre veitilkobling mot eksisterende E16.

Ny planavgrensning må ta høyde for at anleggsarbeidet med ny E16 Bjørum-Skaret pågår parallelt med fellesprosjektet arbeid i byggetiden, og at tilkoblingen mellom ny adkomsttunnel/riggområde og E16 må kunne tilpasses Statens vegvesens prosjekt underveis.

Endringen ved Nordby fører til at det er nødvendig med en full høringsprosess, mens Jong-delen får en begrenset høringsrunde. Høringsfristen for Nordby-planen utløper 9. januar 2019.