Tunnelen sammenlignes med Follobanen. Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 vil gjerne bidra med oppklarende informasjon.

Les også: En unik mulighet

Les også: Feil valg for tunnelbygging

Bane Nor har standardisert prosessen for valg av tunnelkonsept, men løsningen er skreddersydd for de lokale forholdene ved Ringeriksbanen.

Valget er gjort ut fra hva som vurderes som riktig for Ringeriksbanen og ikke hva som er riktig for andre banestrekninger.

Jernbanetunnelen skal bygges som en dobbeltsportunnel med en service- og rømningstunnel som går parallelt hele veien.

Krav til hastighet, stigningsforhold og effektivt vedlikehold har vært viktig for valg av tunnelløsning. I tillegg er lokale forhold som topografi, geologi, hydrogeologi og omgivelser grundig kartlagt.

Sikkerhet, kostnader og byggetid er selvsagt også gjennomgått.

Bane Nor har etter en omfattende prosess konkludert med at en dobbeltsportunnel med en parallell service- og rømningstunnel er det konseptet som er mest optimalt for effektiv trafikkavvikling, drift og vedlikehold på Ringeriksbanen.

Dobbeltsportunnelen og servicetunnelen kobles sammen hver 1.000. meter.

 

Servicetunnelen inneholder mange tekniske installasjoner som er nødvendig for både drift og vedlikehold av togtunnelen. Dette gjør at man kan utføre mye vedlikeholdsarbeid uten å komme i konflikt med togdriften.

Store deler av vedlikeholdsarbeidet kan også gjøres om natten når det ikke går tog, eller man kan benytte vedlikeholdstog, som tillater vedlikehold på ett spor mens man kjører på det andre.

Denne løsningen sikrer en trygg og sikker drift med minst mulig forsinkelser for togpassasjerene.

Bane Nor har bestemt at tunnelen skal bygges med boring og sprengning, samt injeksjon mot vannlekkasjer. Dette er den mest brukte metoden for tunnelbygging i Norge.

I denne prosessen ble tunnelboremaskin (TBM) også vurdert grundig, men metoden er ikke egnet i dette området på grunn av de spesielle geologiske forholdene. Rapporter rundt temaet ligger tilgjengelig på våre nettsider.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 jobber kontinuerlig med optimalisering av valgte løsninger. Derfor ser vi nå på hvordan vi kan redusere størrelsen på begge tunnelene.

Service- og rømningstunnelen kan noen steder være 60 kvadratmeter, men andre steder kan den være ned mot 25 kvadratmeter.

Samtidig skal service- og rømningstunnelen være god nok til å både ivareta redningsetatenes behov og togdriften i mange generasjoner fremover.

Prosjektet utfordrer også størrelsen på dobbeltsportunnelen ved å gjennomføre aerodynamiske beregninger og finjustere jernbanetekniske løsninger og betongmengder.

Ved å redusere størrelsen på tunnelen tar vi ut mindre stein. Jo mindre stein vi tar ut av fjellet, jo bedre er det med tanke på å spare miljøet, redusere kostnader og minske behovet for massetransport.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Vi i prosjektet er opptatt av å redusere massetransporten, og det vet vi gjennom merknader til reguleringsplanen, at mange andre i Bærum også er opptatt av.