I 2022 døde 118 mennesker i trafikken i Norge – en økning på nesten 50 prosent fra 2021.

Tilbake sitter familie og venner i sorg og fortvilelse.

I et land med nullvisjon for antall døde i trafikken er tallet 118 langt unna målet om 0 døde.

Vi vet at dødsfall og ulykker i trafikken har ulike årsaker, og at de skjer på tross av nullvisjonen vi alle er omforent om.

Spørsmålet som det er naturlig å stille, er hvordan vi kan skape en bedre trygghet i trafikken og redusere ulykker, tap, og fortvilelse?

Som kandidat til høstens fylkestingsvalg i nye Akershus, er det naturlig å ta ansvar og eierskap for å sikre veier og trygghet i trafikken der vi ber om folks tillit ved valg.

En god samferdselspolitikk vil gi folk en enklere, sikrere, og tryggere hverdag.

Som Frp-politiker er det for meg avgjørende at det satses mer for å styrke veisystemet i fylket og øke innsatsen for bedre og flere gang-/sykkelveier i samarbeid med den enkelte kommune.

Vi vil redusere forfallet på fylkesveiene og oppgradere gjennom reasfaltering, midtdeler og bedre belysning på fylkesveiene i Akershus.

Ved å investere opp mot 1 milliard kroner i fylkesveinettet vil Frp sikre økt trygghet og sikrere veier i fylket vårt.

Det er nødvendig, og det er en fornuftig politikk som også får andre positive effekter i form av bedre trafikkavvikling og lettere fremkommelighet.

En god samferdselspolitikk vil gi folk en enklere, sikrere, og tryggere hverdag.

Videre vil Frp og jeg prioritere å sikre etablering av sammenhengende sykkelveinett til skoler og kollektivknutepunkter. Det vil gi bedre sikkerhet for gående og syklende.

Vi vet at flere steder i Akershus har et dårlig utbygd gang- og sykkelveinett. Derfor mener vi i Akershus Frp at fylket må ta et større samfunnsansvar ved å bygge ut nye gang- og sykkelveier.

Vi vil jobbe for å sikre økt gang- og sykkelveiutbygging og også gjøre det i tråd med kommunenes prioritering i lokale planer.

Fylkeskommunen må i langt større grad enn hva som er tilfelle i dag stille seg positiv til kommunal forskuttering der den enkelte kommune ønsker å gjøre det.

Det vil gi mer gang- og sykkelvei, og det vil bidra til en raskere etablering enn det vi ser i dag.

Gevinsten er rimeligere prosjekter og flere kilometer gang- og sykkelvei – igjen smart, effektivt og til det beste for trafikanter rundt om i Akershus.

Politikk handler om å ta folk på alvor og løse de utfordringer de ser i hverdagen.

Vi vet at folk i Asker og Bærum er opptatt av en mer fremkommelig fylkesvei 167, vi vet at Oslofjordforbindelsen oppleves utrygg, og at noe må gjøres.

Vi vet at Glommakrysningen ved Fetsund i Lillestrøm kommune nå må komme på plass, og vi vet at fylkesvei 33 ved Feiring er rasutsatt.

Vi vet også at planarbeid for tilføringsvei fra Nesodden og Frogn til E134 er nødvendig.

For å jobbe frem gode løsninger for folk i Akershus trengs det politikere som handler og sikrer gjennomføring.

En stemme på Akershus Frp vil bidra med det. Godt valg!