Skip to main content

Slik fordeles 12 milliarder i Bærum neste år

Ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) trakk blant annet frem viktigheten av psykisk helsevern og god eldreomsorg i budsjettalen onsdag.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) trakk blant annet frem viktigheten av psykisk helsevern og god eldreomsorg i budsjettalen onsdag. 

Foto: KARL BRAANAAS

I løpet av noen timer onsdag ble nærmere 12 milliarder kroner fordelt av Bærums politikere. 

Milliarder av kroner lå i potten da kommunestyret i Bærum behandlet budsjett for 2022 og økonomiplan frem mot 2025.

Etter nærmere ni timer i rådhuset vedtok de 51 representantene hvordan 11,8 milliarder kroner skal deles ut  til ulike tiltak for barn, unge, eldre, skole, idrett, kultur og miljø.

2,4 milliarder legges i blant annet Oksenøya skole, Oksenøya barnehage på Fornebu, samt Gjettumkollen barnehage som åpnes neste år.

– Et budsjett handler om mennesker, ikke milliarder, sa ordfører Lisbeth Hammer Krog (H), før kommunens budsjett for 2022 skulle vedtas i kommunestyret onsdag.

Ordføreren trakk frem viktigheten av å styrke psykisk helsevern og eldreomsorgen.

– Når pandemien rammet ser vi også flere sårbare barn og unge. Vi skal bli bedre på samarbeid på tvers, det vil hjelpe de som sliter og det vil glede de pårørende, sa ordføreren.

Hun mener budsjettvedtaket inneholder flere gode styrkinger innenfor psykisk helse.

Se bildene - her fordeler politikerne pengene:

– Trygg og verdig eldreomsorg

– Våre eldre skal kjenne på en trygg, verdig og god eldreomsorg. Budsjettet opprettholder dekningsgrad på sykehjemmene og vi styrker bemanningen, sa ordføreren.

Hun viste til at det blir et bedre fysioterapitilbud på sykehjemmene. Det er viktig å opprettholde aktivitetsnivået. Det kan bety behov for mindre hjelp til hverdagsgjøremålene, sa hun. 

Avslutningsvis snakket hun også om næringslivets rolle i det grønne skiftet og samarbeid med akademia. 

– Men da er rett kompetanse avgjørende. På mine utallige bedriftsbesøk er mangel på rett kompetanse en utfordring. 

Opposisjonens forslag

Kjell Maartmann-Moe, Arbeiderpartiets gruppeleder, trakk i sin budsjettale frem at satsing unge i jobb må styrkes, sammen med en rekke andre områder. 

– Satsing på bedre lærlingeordninger og rekruttering til yrkesfag, heltid og faste stillinger, kommunal vikarpool, åpen barnehage, skolebibliotek og rimeligere SFO, ramset Maartmann-Moe opp, fra både egne og felles forslag med Sp, SV, R, MDG og Pp. 

Kjell Maartmann-Moe (Ap) la blant annet frem flere forslag om å styrke jobbsituasjonen i sin budsjettale.

Kjell Maartmann-Moe (Ap) la blant annet frem flere forslag om å styrke jobbsituasjonen i sin budsjettale. 

Foto: KARL BRAANAAS

Arbeiderpartiets forslag til ny Nadderud stadion, der stadion ligger i dag, ble også nevnt. 

Saken om ny Nadderud stadion skal opp i hovedutvalget for miljø, idrett og kultur i neste uke. 

Barn og unge

 Det er om lag 16.000 elever i bærumsskolen og 7.550 barnehagebarn fordelt på kommunale og private barnehager. Rett over 3 milliarder kroner skal brukes på de yngste neste år.

Slik oppsummerer Bærum kommunen endringene:

 • Styrking av miljølærere i skolen – til et gjennomsnitt på 50 prosent stilling på skolene
 • Økt ramme for innkjøp av trykte læremidler i skolen
 • Økte midler til omstillingsprosessen på Haug skole
 • Styrking av kulturskolen

Noen sentrale satsinger i politikkområdet Barn og unge:

 • Barn og unges psykiske helse etter pandemien
 • Innføring av Bedre tverrfaglig innsats (BTI) som skal bidra til tidlig innsats, bedre samordning og god medvirkning med barn og foreldre
 • Barnevernsreform 2024
 • Strategier for rekruttering til skoler og barnehager
 • Skolen som opplæringsfellesskap med plass for mangfold
Det er vedtatt en styrking av fysioterapitilbudet for langtidsbeboere på sykehjemmene neste år.

Det er vedtatt en styrking av fysioterapitilbudet for langtidsbeboere på sykehjemmene neste år.

Foto: TRINE JØDAL

Bistand og omsorg

Rett over 3 milliarder kroner er også fordelt til sykehjem, hjemmebaserte tjenester, NAV Bærum, psykisk helse og rus.

Dette er tjenester som er rettet både mot folkehelse og forebygging, og mot innbyggere i alle aldre som har behov for helse- og omsorgstjenester.

Slik oppsummerer Bærum kommune endringene:

 • Styrking av fysioterapitilbudet for langtidsbeboere på sykehjemmene
 • Endringer i dekningsgrad for sykehjem er utsatt
 • Bemanning innenfor Pleie og omsorg og innen satsingen «Løft» opprettholdes
 • Styrking av tilbudet Homestart.
 • Fremskynding av bygging av Berger sykehjem til 2025.

Noen sentrale satsinger i politikkområdet Bistand og omsorg:

 • Hjemmet som førstevalg og økt selvhjulpenhet og mestring
 • Innovasjon, forskning og frihets- og velferdsteknologi, samt tidlig innsats og økt samhandling på tvers av tjenesteområder.
 • Satsing på rekruttering, heltidskultur, aktive fagmiljø, fokus på kvalitet og utvikling samt muligheter for kompetansebygging innen pleie og omsorg.
 • Videreutvikling av Asker og Bærum legevakt
 • Prosjektet«Barn bor bra i Bærum» med økt bruk av startlån, tett oppfølging og veiledning.
 • Flere i arbeid og fokus på langtidsmottakere av sosialhjelpstønad.
 • Heldøgns bo- og omsorgstilbud til flere innbyggere med store og sammensatte behov innen psykisk helse og rus.
Sykkelhandlingsplanen skal styrkes i 2022.

Sykkelhandlingsplanen skal styrkes i 2022.

Foto: KARL BRAANAAS

Miljø, idrett og kultur

Nærmere 200 millioner kroner er fordelt til miljø, idrett og kultur (MIK). 

Pengene brukes blant annet til drift av kulturscener, bibliotek og idrettsanlegg, samt Bærum kirkelige fellesråd. Drift av kommunens gravplasser og krematorium, renovasjonsløsninger, kommunale veier og tiltak for å øke bruk av kollektivreiser, gange og bruk av sykkel, samt natur-, landbruks- og kulturminneverdiene.

Budsjettrammen for Plan, miljø og idrett er 195 mill for 2022 og Miljøtekniske tjenester 145 mill. kroner

Slik oppsummerer Bærum kommune endringene:

 • Styrking av fritidsstipendet
 • Opprettholder publikumstilbudet ved Berger svømmehall
 • Økte midler til Bærum kunstforening, Bærum elveforum, lokale gatekunstaktører, prosjekt Aktivitet i møte mellom generasjoner og Kriminalitetsforebyggende virksomhet i regi av Arba
 • Styrking av sykkelhandlingsplanen og planarbeidet for sykkel
 • Etablering av midlertidig aktivitetstall for egenorganisert aktivitet for unge på Fornebu
 • Stier og turveier på Kalvøya, samt badestige og ved Lysakerelven ridestien ved Øvrevoll, samt sikring av skrenter og steinsprangnett.
 • Vedlikehold Haslum menighetshus og Jar menighetshus

Noen sentrale satsinger i politikkområdet Miljø, idrett og kultur:

 • Fremme Sandvika som attraktiv kultur og regionby
 • Utarbeide en arkitekturstrategi og retningslinjer for kunst i offentlige rom
 • Frivilligåret, og Presterud gård som møteplass
 • Kartlegging av status til kommunale veier
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.