Det er både hyggelig og nødvendig å hjelpe hverandre i ulike livssituasjoner. Vi tar det kanskje for gitt at besteforeldre våre skal stille opp å passe barnebarn.

De siste månedene har vi sett dokumentasjon på elendige tilstander i eldreomsorgen.

Det er i grell kontrast til tv-underholdningen på slutten av 60-tallet med Harald Tusbergs «Smil til det skjulte kamera». Familier i alle aldre koste seg foran tv-apparatene.

I dag blir de skjulte kameraene brukt for å avdekke mangel på bemanning i hjemmesykepleie og sykehjem.

Fraskilte foreldre og besteforeldre vil ikke være til bry og skjuler at de trenger hjelp.

Forskning viser at besteforeldre som er sammen med barnebarn, faktisk lever lenger. Det kan være en investering at ulike generasjoner bosetter seg i nærheten av hverandre. Besteforeldre kan hjelpe til med barna så lenge de selv er friske.

Når de blir gamle og syke, kan barna og barnebarna hjelpe dem.

Les også

Har vi ikke kommet lenger i omsorgen for de eldre?

De yngre bør selv se tegn som tyder på at de eldre trenger hjelp. Det er lettere å vurdere fysisk funksjonssvikt enn tap av kognitiv evne. Vi kan se når en er ustø, men ikke at en er glemsom.

Noen enkle observasjoner kan være:

Glemmer man viktige fakta om hva man gjorde dagen før? Husker man hvor man har lagt ting? Mister man tråden når man snakker eller glemmer noe som ble sagt til en for noen dager siden? Går man seg vill eller tar man feil vei i det som burde være kjente omgivelser?

Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse viser at innvandrere over 60 år har dårligere selvrapportert fysisk og psykisk helse enn resten av befolkningen.

Eldre innvandrere bruker helsetjenestene sjeldnere enn den øvrige befolkningen.

Er dette fordi deres barn er mer til stede i foreldrene deres liv, eller er det at de oppsøker helsetjenestene i mindre grad enn majoritetsbefolkningen?

Antall eldre i alderen 80–89 år i Bærum har blitt noe redusert fra 2010 og frem til i dag. Gruppen over 90 år vil begynne å øke fra 2030-tallet.

I 2022 gjennomførte Agenda Kaupang en utredning om «friske år» for eldre i Bærum. Det ble lagt vekt på hva eldre selv og hva kommunen kunne gjøre for å nå dette målet.

Agenda Kaupang hadde troen på økt velferdsteknologi, men teknologien er begrenset.

Det beste rådet til kommunene synes å være investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger.

Bærum kommune legger vekt på at enslige hjemmeboende som sliter med helsa, bør ha daglig kontakt med en i familien, frivillige eller kommunalt ansatte.

Eldre som ikke lenger kan ivaretas i hjemmet, har rett til slik plass umiddelbart.

I slike tilfeller skal personen ikke settes på venteliste, men bli ivaretatt av en trygg kommunal omsorg. Kommersielle aktører skal ikke erstatte pårørende, men være et supplement til de kommunale tjenestene.

Vi vil få et bedre samfunn om vi stiller opp for hverandre og hjelper på tvers av generasjoner. Ikke bare besteforeldre som henter i barnehagen, men også barnebarn som lager middag eller hjelper sine besteforeldre på annen måte.