Mens eieren av private Risenga barnehage i Asker ga seg selv rentefrie millionlån uten sikring, gjeld som senere ble slettet, reagerte foreldrene på økonomien i barnehagen.

– Hver minste nødvendige utbedring har vært en kamp. Selv viktige ting som trappegrinder har ikke blitt byttet ut før foreldrene har mast. På vinterstid har barna til tider måttet være inne hele dagen fordi det mangler strøsand på dager med mye is. Det er små og dårlige innefasiliteter, forteller foreldrerepresentant Elin Skrede.

LES OGSÅ: Barnehageplass til alle – men trangt på Borgen og Landøya

For mange barn

For små, skulle det vise seg. Etter at Skrede skrev bekymringsmelding, avdekket Asker kommune at barnehagen hadde for mange barn ut ifra tilgjengelig plass. Barnehagen manglet 50 kvadratmeter til alle barna kommunen betalte driftsstøtte for.

28. juni i år ble fikk barnehagen ordre om å redusere inntaket av barn av Asker kommune.

 

For mange barn

Eier av Risenga barnehage er Olav Vaagslid. Han sier at han ikke var klar over at arealet var for lite.

– Det ble rettet opp med en gang vi fikk rede på det, sier Vaagslid.

Han sier at ingen vet hvor lenge dette har vært tilfelle i barnehagen, og at økonomien ikke er god. Ifølge ham skyldes dette at barnehagen har store driftskostnader, spesielt de siste årene.

Men barnehage-selskapene har blant hatt råd til å yte millionlån – og senere frafalle krav – til eierens selskap.

LES OGSÅ: I denne barnehagen er barna lært opp til å snu seg vekk fra kamera

Etterga milliongjeld

Risenga Barnehage er én av tre barnehager som eies og drives av Oslo-selskapet Seraphin as. Bak Seraphin står Olav Vaagslid og hans tidligere kone, som begge sitter i styret for både barnehage-selskapene og eierselskapet Seraphin.

Ifølge regnskapene er de tre barnehagene og eierselskapene tett vevd sammen økonomisk gjennom lån og overføringer. Ett eksempel: Samme år som Risenga barnehage ble etablert i 2010, tok Seraphin as opp et lån på 1,6 millioner kroner i barnehage-selskapet som drives med foreldrebetaling og kommunalt driftstilskudd.

Utenlandsk selskap

Seraphin as på sin side lånte ut drøyt to millioner kroner til et selskap, registrert i England – også kontrollert av Olav Vaagslid. Lånet var uten renter, uten avdrag, og Vaagslids selskap stilte ikke sikkerhet for lånet, ifølge regnskapene.

I 2015 avskrev Seraphin milliongjelden til Vaagslids engelske selskap som tap. Samme år reduserte Risenga barnehage sitt tilgodehavende i eierselskapet Seraphin – tilsynelatende uten å ha fått penger.

Regnskapene i både eierselskapet og barnehageselskapet er årlig utstyrt med kritiske merknader fra revisor. Merknadene påpeker tidvis negativ egenkapital og brudd på reglene om behandling av skattetrekksmidler.

Risenga barnehage

  • Privat Barnehage i et opprinnelig bolighus i Asker.
  • Eid av Olav Vaagslid og Annette Cecilie Grande.
  • Har et godkjent netto leke- og oppholdsareal på 153 kvadratmeter.
  • Hadde opprinnelig 42 barn i alderen 1-6, fordelt på to avdelinger.
  • Fikk pålagt inntaksstopp etter at kommunen i vår avdekket at barnehagen hadde for mange barn på for lite bruksareal.
  • Barnehagen kan nå ha 38 barn hvis de er over 3 år. Antagelig vil antallet være mindre, ettersom barnehagen har en småbarnsavdeling.
  • Risenga arbeider med å utvide arealet slik at de kan ha flere barn.

Kilde: Risenga Barnehage og Asker kommune

 

– Upopulært

Foreldrene i barnehagen har opplevd å bli møtt med irritasjon i Asker kommune.

– Vi har opplevd at det er upopulært å påpeke mangler, sier Elin Skrede.

Foreldrene mener kommunen må ta ansvar for å holde oppsyn med hvor pengene deres havner.

– Ingen penger borte i regnskapet

Advokat Steinar Stenvaag avviser at Risenga Barnehage har avskrevet gjeld til eierselskapet Seraphin as.

Stenvaag uttaler seg på vegne av daglig leder og styreleder Olav Vaagslid. Han mener lånet Vaagslids eierselskap Seraphin har hatt i barnehageselskapet Risenga, er nedbetalt over flere år.

– Fordringen blir på ingen måte «borte» fra regnskapet, skriver advokat Stenvaag til Budstikka.

Ikke samsvar

I barnehagens regnskaper fremgår ikke hva som ligger under posten «Andre driftsutgifter». Men til Asker kommune har barnehageselskapet gitt mer spesifiserte regnskapsopplysninger.

Summene som er knyttet til regnskapsposter som åpenbart har med driften å gjøre, samsvarer ikke med summen som er bokført som «andre driftsutgifter» i de revisorgodkjente regnskapene som er sendt til Brønnøysundregistrene. Men i de spesifiserte regnskapspostene kommunen har fått innrapportert ligger en betydelig økning i husleie samt bokført tap på utestående gjeld. I tillegg er en sekkepost med innkjøp av fremmede tjenester økt uten at det spesifisert eller forklart ytterligere. Disse påplussingene i barhehagens utgifter er i samme størrelsesorden som lånet til eierselskapet er redusert med i samme regnskap.

I regnskapene til eierselskapet Seraphin as for 2015 står det opplyst at lån på drøyt 2 millioner kroner til daglig leder Olav Vaagslids England-registrerte selskap Inres Ltd. er bokført som tapt.

«Bakgrunnen for dette er at gjelden ikke er oppført i (Vaagslids engelske selskap, red.anm.) sitt offisielle regnskap for 2014 eller 2013 og at det ikke er noen sikkerhet for beløpende», heter det i notene til regnskapet i Seraphin as.

– Brukt til kurssenter

Advokat Stenvaag skriver til Budstikka at:

«De to mill. som (Vaagslids selskap, red.anm.) lånte ble brukt til å anskaffe et kurssenter i Grønlia for å utvikle og sikre kvalifikasjonene hos personalet i Risenga og andre barnehager. Denne eiendommen (...) er overført (...) og tinglyst på Seraphin as. (...) Den «sikkerheten» revisor skriver om ligger altså nå og per i dag i at Seraphin AS står som innehaver og hjemmelshaver på eiendommen», skriver advokat Stenvaag.

Om revisormerknadene skriver opplyser Olav Vaagslid at sen innbetaling av skattetrekksmidler skyldes sen utbetaling fra kommunen.

Tilsvarende feil i eierselskapet Seraphin skyldes ifølge advokat Stenvaag «en klar rutinesvikt».

Red. anm.: Tirsdag ettermiddag mottok Budstikka et innlegg fra Olav Vaagslid etter oppslaget om barnehagen. Les innlegget her.

– Bytt barnehage

Asker kommune skal vurdere økonomisk tilsyn, men ber bekymrede foreldre bytte barnehage.

– Vurderingen av Risenga barnehage er fortsatt åpen, sier assisterende direktør for oppvekst og utdanning Terje Larsen i Asker kommune.

Ifølge Larsen kan denne vurderingen utvides med et økonomisk tilsyn, hvis kommunen finner det nødvendig. Han mener likevel ikke dette er kommunens hovedansvar.

– Jeg tror ikke mange i kommunen har lest revisjonsrapportene fra Risenga barnehage. Det er heller ikke oppgaven vår som barnehagemyndighet, sier Larsen. Kommunen vet heller ikke hvor lenge Risenga har fått drive med for mange barn.

Må ordne opp selv

Larsen har en klar beskjed til foreldre som er bekymret for at barnehagens dårlige økonomi kan føre til et ustabilt og mangelfullt tilbud.

– Hvis foreldrene er bekymret er det fritt barnehagevalg i Asker. De kan søke andre barnehager.