Og penger kommer til å fortsette arbeidet med innløsning av boliger langs traseen for ny E18; 1,8 milliarder kroner settes av til planlegging og grunnerverv i tilknytning til veiprosjekter.

I tillegg er det lagt til grunn om lag 240 millioner kroner i bompenger.

– Store deler av midlene avsatt til grunnerverv er prioritert til strekningen Lysaker – Ramstadsletta på E18 i Akershus, fremgår det av samferdselsbudsjettet.

Budsjettet inneholder 120 millioner kroner til videre planlegging av Ringeriksbanen. Pengene er en del av de 835 millioner kronene som foreslås til planleggingen av InterCity-utbygging.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) varslet allerede før valget at det i statsbudsjettet komme 100 millioner til videre detaljplanlegging av Fornebubanen i 2016.

Midlene utbetales når det er inngått en helhetlig bymiljøavtale med Oslo og Akershus.

LES OGSÅ:

Byggestart om fire år

Disse skal bygge denne veien for 690 mill.

I alt 900 millioner kroner er foreslått til 16 Sandvika – Vøyen. Av dette beløpet forutsettes at 350 millioner kroner skal være bompengeinntekter. Prosjektet inngår som en del av Oslopakke 3.

E16-åpning i 2019

Anleggsarbeidet startet i januar i år, og veien ventes åpnet for trafikk i 2019.

Den 3,5 kilometer lange strekningen Sandvika – Vøyen er planlagt utbygd som firefelts vei gjennom Bjørnegårdtunnelen under Sandvika fra Kjørbo til Bærumsveien, og videre som firefelts vei i dagen fra Bærumsveien til Vøyenenga.

I tillegg omfatter prosjektet en betydelig ombygging av lokalveisystemet i Hamang-området i Sandvika. Ny E16 legger til rette for en utvikling av Sandvika som byområde og vil redusere lokale miljøproblemer.

Bjørnegårdtunnelen er forberedt for å kunne kobles til E18 i tunnel under Sandvika. Prosjektet har en kostnadsramme på vel 4,3 milliarder kroner.

– Vei i vellinga

Stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H) er fornøyd:

– Regjeringen viser sterk vilje og handlekraft til å løse trafikkproblemene i Asker og Bærum. Dette er en gledens dag. Det skal investeres over én milliard kroner i pågående prosjekter. At det avsettes flere hundre millioner i planleggingsmidler til Fornebubanen, ny E18 og Ringeriksbanen viser at regjeringen mener alvor med disse prosjektene, sier Elvenes.

– Nå flyter prosjektene, og det vil trafikken også gjøre etter hvert. Dette gjør vei i vellinga, legger han til.

Jernbaneprosjekter

27 millioner kroner er foreslått til å avslutte prosjektet «Høvik vende- og hensettingsspor». Prosjektet er planlagt tatt i bruk i forbindelse med ny ruteplan i desember 2015.

Prosjektet gjennomføres for å betjene tog som har endepunkt på stasjonene Lysaker og Stabekk og vil bidra til økt kapasitet for togtrafikk i østlandsområdet.

Det kommer også penger til å fjerne flaskehalser på Asker stasjon. Det er satt av 113 millioner kroner til diverse kapasitetsøkende tiltak i Oslo-området.

Tiltakene omfatter blant annet bygging av flere sporforbindelser og ombygging av signal- og sikringsanlegg.

62 millioner kroner er foreslått til tiltak ved Heggedal stasjon, med forlenging av krysningssporet og plattformen for å øke kapasiteten. Nytt parkerings- og parkanlegg inngår også i tiltakene.

Hovedplan for tiltakene foreligger, og detaljplanen fullføres i løpet av året. Prosjektet, som fullføres i 2017, er anslått å koste 95 millioner kroner.