I en høringsuttalelse mener de at et område som ligger ved massedeponiet på Sollihøgda vil være et langt mer egnet sted. Både driverne på Gupu og talspersoner for friluftslivet har tidligere protestert mot planene på Franskleiv.

– Vi tror at det også vil bli skyting på sommertid om et slik anlegg etableres. Men uansett vil fragmenter fra kulene kunne blyforgifte dyrene, og gjøre området uegnet for utmarksbeite, sier Jan-Fredrik Larsen i Bærum beitelag.

Sammen med Øivind Isachsen i Vestmarka beitedriftslag minner de to at denne beitebruken bygger på gammel rett, og er meget viktig for å opprettholde kulturlandskapet i Vestmarka. Et synspunkt de mener de har stor støtte fra tur- og friluftsinteressene for.

Ber kommunen sjekke

– Beitedyrene både spiser gress og drikker vann vi er redd for vil bli forurenset, og det er en problemstilling vi ønsker skal utredes før kommunen sluttbehandler denne saken, sier Larsen.

De er også redd for at det vil bli en arealkonflikt med mye støy og bråk fra anlegget på sommerstid som vil skremme dyrene.

– Et attraktivt friluftsområde er avhengig at det foregår beiting, noe som sikrer kulturlandskapet med stier, voller og åpne plasser. Derfor ber vi da også kommunen ta disse alvorlige innvendingene med i sitt vurderingsgrunnlag. Særlig siden vi også kan peke på et område som er mer egnet til et slikt formål som et skiskytingsanlegg er, sier Jan-Fredrik Larsen.

Nå håper han at kommunen tar en ny og konstruktiv tilnærming til saken og følger opp deres anbefalinger.