Skip to main content

Ruter vil ha stans i boligbygging før det blir kollektivfelt

DÅRLIG PLASS: Stadig mer biltrafikk bekymrer Ruter. Bildet er tatt ved Slemmestadveien, i krysset ved Blakstad sykehus.

Kollektivselskapet frykter kollaps på Slemmestadveien og Røykenveien om ikke buss-fremkommeligheten bedres.

Langs de to sterkt trafikkerte fylkesveiene er det i dag kollektivfelt kun på den 1,3 km lange strekningen Hvalstrand-Holmen senter (Slemmestadveien). Selv her er det problemer i rushtiden, noe Budstikka har omtalt flere ganger.

LES MER:

Politiet vil ikke kontrollere omstridt kollektivfelt

Vurderer å stenge av omstridt kollektivfelt

Asker kommune ønsker å åpne for flere boliger, men Ruter advarer mot at det skjer i områder hvor bussene sliter med å komme frem. Det går frem av et brev Ruter har sendt Asker kommune, i slutten av februar, som en merknad til kommuneplanen for perioden 2018-2030.

Det er spesielt utbygging langs Slemmestadveien og Røykenveien, som ikke har kollektivfelt, Ruter mener er lite klokt.

– Vi er skeptiske til utbygging hvor bussfremkommelighet er eller kan bli et problem. Skal det likevel bygges på slike steder, bør bussfremkommeligheten sikres før bygging skjer, sier Sofie Bruun, kommunikasjonssjef i Ruter.

Bekymret for fremtiden

Ruter påpeker at myndighetene, også på fylkeskommunalt nivå, ønsker at persontransport i fremtiden skal skje med buss og tog, eller ved at folk sykler eller går. Ruter mener i sitt brev til Asker kommune at det er fort gjort å havne i en sirkel det er vrient å komme seg ut av, om man tillater nye boliger langs større veier uten et godt kollektivtilbud.

– Vi kan raskt komme i en situasjon hvor bussen blir stående i kø sammen med bilene, og kollektivtilbudet mister mye av sin kvalitet. Dermed vil enda flere velge bil, og vi får raskt en vanskelig trafikksituasjon, skriver Ruter i brevet.

 

RØYKENVEIEN, HEGGEDAL: Veien bærer preg av å være trang, med få muligheter for utvidelse med kollektivfelt.

Ruter understreker også at problemet strekker seg lenger ut enn til Slemmestadveien og Røykenveien i Asker kommune.

– Røyken har tillatt mye bygging i Slemmestad-området, og ellers på steder som tilfører trafikk til Slemmestadveien og Røykenveien. En viktig oppgave for nye Asker etter kommunesammenslåingen blir å vurdere hvordan utbygging av den sammenslåtte kommunen kan skje på en slik måte at man når målet om at kollektivtrafikken skal ta veksten i motorisert trafikk, skriver Ruter i brevet, som er skrevet av Ruters plansjef Halvor Jutulstad og planlegger Øystein Otto Grov.

LES OGSÅ:

Stemte ned forbedringer på Røykenveien og Slemmestadveien  (debatt)

Ny gang- og sykkelvei får trolig byggestart til høsten

Bruker veiskulderen på E18 som avkjøringsfelt

Tror ikke på nye kollektivfelt

Askers kommuneplansjef Tor Arne Midtbø sier at det allerede nå, i eksisterende kommuneplan, er rekkefølgebestemmelser som holder igjen utbygging av felter med flere enn 10 boliger langs de tre «store korridorene», uten at det først gjøres noe med fremkommelighet for buss, eller annen bedring av kollektivtilbudet.

– Dette gjelder korridorene Slemmestadveien, Røykenveien og Drammensveien, sier Midtbø, som understreker at kommunen deler Ruters bekymring.

– Det er vanskelig å se for seg større utbygginger langs f.eks. Slemmestadveien uten at det gjøres noe med bussenes fremkommelighet, sier Midtbø.

 

SKEPTISK: Askers kommuneplansjef Tor Arne Midtbø tror ikke det blir bygget kollektivfelter langs Slemmestadveien og Røykenveien.

Han er imidlertid snar med å legge til:

– Jeg anser det som svært krevende å få plass nye kollektivfelter langs veier som Slemmestadveien og Røykenveien. Det handler om plass, men mest av alt økonomi. Det er svært dyrt å bygge nytt, sier Midtbø.

– Mer nærliggende kan det da være med løsninger med bussmating fra boligområder langs Slemmestadveien, til Heggedal stasjon og Asker stasjon, sier han.

Asker sentrum og Heggedal

Kommuneplansjefen understreker at Akershus fylkestings regionale plan for areal og transport, vedtatt i 2015, ligger til grunn for både boligbygging og næringsutvikling. Den planen sier at 90 prosent av boligveksten i sentrale kommuner (som bl.a. Asker og Bærum) skal skje i:

  • Seks regionale byer, hvorav Asker sentrum er den ene.
  • 22 lokale byer, hvorav Heggedal er den ene.
  • I bybåndet mellom Oslo og en del sentrale tettsteder, bl.a. Asker (langs jernbanen)
Les flere artikler