– Kostnadene, energibruken, tidsplanen og fremføringstiden for en trasé opp i dagsonen på Avtjerna og tunnelalternativet til Bane Nor uten stasjon blir tilnærmet lik, sier prosjektleder Janne Walker Ørka i konsulentselskapet COWI.

LES OGSÅ: Fremtidsby på Sollihøgda

Fremtiden for skogsområdet mellom Skui og Sollihøgda, med 10.000 boliger, er usikkert. I dag planlegges den nye Ringeriksbanen uten stasjon på Avtjerna, og det kan sparke beina under hele utbyggingen av området som er nesten like stort som Fornebu.

Konsulentselskapet COWI, som er engasjert av Avtjerna Grunneierforening, har vurdert hva som skal til for å legge en stasjon på Ringeriksbanen på Avtjerna.

COWI har regnet ut at potensialet for området er så stort som 30.000 innbyggere og 15.000 arbeidsplasser.

– Både COWI og Bane Nor er enige om at det er teknisk mulig å løfte traseen til dagsonen. Ved å gjøre dette vil antall og lengde på tverrslag i tunnelen reduseres, samt at togstasjonen vil erstatte et prosjektert utbrenningsrom inne i fjellet som vil være nødvendig for sammenhengende tunnel mellom Sandvika og Sundvollen. COWIs vurdering tilsier at også godstog kan benytte banen som forutsatt i vedtatt planprogram, sier prosjektleder Walker Ørka.

 

Dagsonetraséen er 100 millioner billigere enn tunnelalternativet. Bygges stasjonen samtidig blir ekstrakostnaden på 40 millioner.

Tunnelen mellom Sandvika og Sundvolden er beregnet til 10 milliarder.

LES OGSÅ:

Vil ikke ha stasjon

Bane Nor har konkluderte med at det ikke bør bygges stasjon.

Leder for planprosesser Knut Sørgaard i Bane Nor sier han ikke har sett COWIs rapport.

– Det er mulig det ikke vil være så store forskjeller på kostnadene slik det er regnet ut, men legges det en stasjon på Rustan ved Avtjerna vil det gjøre hele prosjektet mye mindre fleksibelt, noe som kan bety at det blir veldig mye dyrere.

Sørgaard sier det er viktig med størst mulig fleksibilitet i forhold til hvor traseen legges mellom Sandvika og Sundvolden.

– Grunnforholdene i området for den 23 km lange tunnelen er vanskelige. Med en stasjon på Rustan blir man mer låst med tanke på hvor banen skal gå. Det blir mer krevende å unngå vanskelige geologiske lag og soner. Dette gir en større risiko for kostnadsoverskridelser i prosjektet, forteller Sørgaard som sier en stasjon må ligge i utkanten av utbyggingsområdet.

LES OGSÅ: Solvik-Olsen uten Avtjerna-løsning

 

– For snevre

– Bane Nor har vært negative til å bygge ut stasjonen av for snevre jernbanefaglige hensyn. Som politikere har vi fått avklart tre viktige spørsmål om stasjon på Avtjerna: Kostnadene og reisetiden er tilnærmet lik og Ringeriksbanen kan bygges uten forsinkelser. COWIs banetekniske vurderinger viser også helt tydelig at godsproblematikken heller ikke er noe hinder, sier Aps Kjell Maartmann-Moe som vil ha stasjon.

Han sier prosessen og utredningene har kommet langt, og at tiden er inne for å ta politisk beslutning.

– Vi vil be ordføreren om å ta initiativ til at en tverrpolitisk delegasjon kan møte samferdsels- og kommunal ministeren.

LES OGSÅ: Fremtidsby på Sollihøgda