Skip to main content

Redder skrøpelig gamling i tre og mur

HAR SETT BEDRE TIDER: Låven på Nedre Sem gård har ikke vært i bruk på årevis. Den er avsperret, og det er fare for å få deler av den i hodet.

Kommunen planlegger en redningsaksjon for den gamle låven på Nedre Sem gård ved Semsvannet.

Den var en gang en av Askers største og mest markante gårder, spesielt i tiden da den var eid av Holtsmark-familien (se faktaramme). De senere årene har imidlertid forfallet akselerert, også etter at Asker kommune kjøpte gården av Loe-slekten i 2013.

Allerede i forbindelse med salget ble den store låven ansett for å være så dårlig at rivning ble anbefalt. Men nå er det håp; Asker kommune har satt fart i planene om ta låven i aktivt bruk, dvs. å la mennesker bo og arbeide der. Kommunen har satt ned en arbeidsgruppe, som ser for seg at mennesker med spesielle behov for tilrettelegging skal få et aktivitets- og arbeidssenter, med verksted, i låven.

– Vi vet at det at kommer mange flere brukere på dette området fremover. Vi ser også på muligheten for å bygge seks boliger for utviklingshemmede, med noe støtte fra Husbanken, sier Ingunn Ramsfjell, rådgiver og arkitekt i eiendomsavdelingen i Asker kommune.

Hun poengterer at byggeplanene skal møte fremtidens behov. Gården ligger i Semsvannet landskapsvernområde, og Fylkesmannen i Akershus vil bli tungt involvert i avgjørelsene.

LES MER:

En av Asker eldste gårder er solgt

99-åring ved Semsvannet vekkes til live  

Hull i taket

Låven er Sefrak-registrert. Det innebærer at kommunen, som i dette tilfellet også er eier, må vurdere ekstra nøye hva som skal skje med bygningen. Den er også registrert i kommunens kulturminnedatabase. Bygningen er nå i svært dårlig stand, men kommunen er innstilt på å redde det som reddes kan.

– I låvens nordre del er forfallet langt fremskredet, etter at det lenge har vært et stort hull i taket. Den søndre delen er langt bedre, og vi håper å kunne redde denne delen. Denne delen har dessuten original teglsteinsmur, sier Ingunn Ramsfjell.

Fakta om Nedre Sem gård  

I kommunens kulturminnedatabase er låven beskrevet som en bygning med høy verneverdi.

 

KAN REDDES: Låvens del med mur i teglstein er i ganske god stand.

«Første enhetslåven som ble reist i kommunen. Låven har stor verdi både som et viktig kulturlandskapselement og som del av Askers bygningshistorie. Trolig bygget av Wilhelm eller Bent Holtsmark ca. 1887,» heter det i databasen.

Grunnflaten er nærmere 700 kvm.

Arkeologer i sving

Asker kommune har fra før bygget fire sosialboliger i sidebygningen, mens deler av det store våningshuset brukes som arbeidssenter. Det er også vedtatt å bygge en ny barnehage i regi av Nakuhel på vestsiden av låven, mot Høveldammen.

Asker kommune kjøpte i januar 2014 nabogården Øvre Sem, i dag kjent som Sem gjestegård. Gjestegården og arealet nærmest ble imidlertid solgt videre til Olavsgaard Eiendom våren 2016. Selskapet ønsker å bygge ut for å drive hotell- og konferansesenter.

 

NEDRE SEM: Gården ble i 2013 kjøpt av Asker kommune. Forrige eier var Loe-familien.

Det er imidlertid mange skjær i sjøen for en større utbygging, deriblant fornminner og hensyn til kulturvern. I disse dager skulle det foregått arkeologiske registreringer på et stort område rundt Øvre Sem, for å avdekke ev. fornminner. Arbeidet, med arkeologer fra fylkeskommunen, er utsatt på vent i påvente av endelig tillatelse.

Arkeologene skal prøvestikke med spade og sjakte ved bruk av gravemaskin. Sjakting brukes mest der det er, eller har vært, dyrket mark. Arkeologen samarbeider tett med maskinfører, som fjerner det øverste jordlaget i to til fire meter brede striper.

Se under for kart over hvilket område som skal undersøkes:

Les flere artikler