Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har inngått avtale om politisk samarbeid i Asker, og avtalen ble skrevet under i syvende etasje i Asker rådhus.

– Deilig endelig å være i mål, sa ordfører Lene Conradi til Budstikka om den ferske avtalen.

Samtidig ble det klart at varaordfører i den kommende fireårsperioden blir ingen ringere enn den erfarne Leif Frode Onarheim (81). Høyre-veteranen ser frem til arbeidet.

– Vi, sa Onarheim – og nikket over til Kari S. Bjørnsen fra Høyre – skal blant annet passe på at ordføreren får tid og mulighet til å konsentrere seg om de viktige sakene, sa Onarheim.

Onarheim er for mange kjent som en mann med lang erfaring fra næringslivet.

Hovedlinjer for samarbeidet

Avtalen gjelder perioden 2015 til 2019. I avtalen trekkes hovedlinjene for samarbeidet opp.

Her går det frem at de ønsker et bredt borgerlig samarbeid med tidshorisont utover en kommunestyreperiode.

Partiene vil bygge på åpent, forutsigbart og godt samarbeid i hele perioden, med sikte på å ta felles ansvar for en fortsatt balansert og god utvikling av Asker kommune.

Det trekkes også frem at partiene vil arbeide for mulighetenes kommune – en fremtidsrettet kommune med hjerte for dem som trenger det mest.

Spesiell oppmerksomhet

I avtalen heter det at partiene i perioden vil ha spesiell oppmerksomhet rettet mot utfordringene i Asker med barnefattigdom, rus og psykiatri.

– Dette er vi glade for, sier Torleif Rognum fra KrF.

Ole Jacob Johansen (Frp) ga uttrykk for at det er avgjørende at han opplever Høyre som lyttende og samarbeidsvillig.

Alle tre partier understreket at de har hatt et godt samarbeid bak seg – og ser frem til å fortsette dette.

Øvrig forpliktelse

Partiene forplikter seg for øvrig til samarbeid på flere ulike punkter. Blant disse er:

  • Samferdsel: Bidra til en rask gjennomføring av ny E18, og arbeide for gode, lokale miljøvennlige samferdselsløsninger, med prioritet for tog, buss, sykkel og gange.
  • Boligtilbud: Legge til rette for et allsidig boligtilbud som i større grad ivaretar førstegangsetablerere, enslige og lavinntektsgrupper.
  • Dyrkbar mark: Verne om de dyrkbare arealene i Asker.