Fossum kan få 900 nye boliger

Av
Artikkelen er over 15 år gammel

Fossum Bruks dager som industriarbeidsplass i Bærum kan være talte. Løvenskiold-Vækerø ønsker å bygge 700-900 boliger på eiendommen ved Bogstadvannet.

DEL

En ny bolig- og arealpolitisk kjempesak er i ferd med å bygge seg opp kloss innpå Bærums markagrense. Løvenskiold-konsernet har i lang tid arbeidet med planer om boligutvikling på den 650 mål store eiendommen sin - planer som kan gi opptil 900 nye boliger i området. Mer enn dobbelt så mange som i dag.

Løvenskiold sier at de ikke har konkrete planer om å legge ned sagbruket og lagervirksomheten på Fossum, men snakker åpent om at eiendommen gradvis vil bli mindre egnet til industriformål. De 700-900 nye boligene er planlagt i småhus og blokkbebyggelse inne på det regulerte industriområdet.

Stort

- Dette er en av de største sakene vi har fått på bordet på lang tid, konstaterte plan- og miljøutvalgets leder Anne-Gerd Steffensen (Frp), da helhetsplanen for Fossumområdet ble behandlet politisk for første gang torsdag kveld. Fossum Bruk står helt sentralt i denne planen, som skal danne grunnlaget for senere arbeid med kommuneplanens arealdel, regulerings- og byggesaker i området.

Løvenskiold-konsernets innspill er et gedigent boligprosjekt, men helhetsplanen handler også arealbehov og vurderinger knyttet til Fossum idrettsanlegg, Løvenskioldbanen, Skytterkollen, friluftsinteresser og landskapsvern. All dyrket mark i området er i dag vernet gjennom landbruks- og kulturvernplaner. Et hovedtema for politikerne blir å avgjøre om og i hvilket omfang disse arealene for fremtiden skal tas i bruk til utbyggingsformål.

Det andre vanskelige spørsmålet er skjebnen til Fossum Bruk. Blir Løvenskiolds boligplaner vedtatt, åpner det for en helt ny utvikling i denne delen av østre Bærum. Rådmannen har laget hele åtte forskjellige planalternativer for å vise konsekvensene av ulike utbyggingsstrategier. Det såkalte vernealternativet viser her en vekst på 260 boliger, mens Løvenskiolds alternativ åpner for 823 boliger - og hele 1.047, hvis sagbruket nedlegges og bygges ut til boliger og nærsenter.

Flere på veiene

Trafikkbelastningen på veinettet vil øke. Beregninger fra Norconsult viser at antall kjøretøy på Fossumveien vil øke fra 2.600 til mellom 3.600 og 6.300 i døgnet. Veien skal tåle denne økningen - med visse utbedringer. Krysset Fossumveien-Griniveien må enten lysreguleres eller bygges om med rundkjøring, og køen på Griniveien mot Oslo vil øke med mellom 700 og 2.300 kjøretøy i døgnet.

Politikerne ønsker en bred og åpen prosess i arbeidet med helhetsplanen. Plan- og miljøutvalget er forberedt på mange og sterke meninger, og oppmuntrer innbyggerne til å engasjere seg i saken gjennom folkemøter og høringsuttalelser. Utvalget har ikke lagt noen politiske føringer før saken kommer til andregangs behandling.

Artikkeltags