– Utbyggingen blir trolig ikke smertefri, men vår plan er at vi under hele byggeperioden vil holde seks felt åpne på E18.

De alternative veiene rundt utbyggingsområdene blir ikke rette, en del svinger vil bli krappere og standarden på veien vil bli dårligere enn hva den er i dag. Fartsgrensen vil også bli satt ned i områdene som bygges ut, men det vil trolig ikke føre til lengre køer i rushet, sier prosjektleder Knut Gløersen i Statens vegvesen.

Start om fire år

Arbeidene med ny E18 starter trolig i 2018. Allerede i dag er det store problemer med køer i rushtiden mellom Asker og Oslo.

I sommer fikk vi en forsmak på hva en ombygging kan by på av problemer, med innsnevring ved Høvik grunnet bygging ved Høvik stasjon. Selv midt i fellesferien skapte det kaos på stedet.

Utbyggingen av nye E18 vil pågå i mange år, akkurat hvor lenge er usikkert, men frem til 2030 er antydet. I hele denne perioden vil det være redusert hastighet og fremkommelighet på deler av strekningen Lysaker-Drengsrud.

Begynner på Lysaker

– Vi har planer for hvordan trafikken kan styres i anleggsfasen under byggingen. Så langt har vi laget en grov gjennomføringsplan, men detaljene kan vi først begynne med når vi begynner på byggeplanfasen, sier Gløersen.

Byggingen av ny E18 starter trolig på Lysaker. Dette vil være et av de trangeste stedene hvor det kan bli problemer med å holde flyt i trafikken. Lysaker er et knutepunkt for tog, buss og biler.

– Det er holdt av arealer slik at vi kan legge midlertidig seks felt utenfor ny trase som bygges. En del hus på nordsiden av E18, forbi næringsbyggene, vil bli revet for å gjøre plass til midlertidig vei.

70-siders notat

Statens vegvesen har fått utarbeidet et 70 sider langt notat med forskjellige scenarioer for hvordan trafikken kan løses på strekningen Lysaker-Slependen i anleggsperioden. I dokumentet er det kartlagt en rekke løsninger for de forskjellige strekningen og fasene under utbyggingen.

E18-løsningen som Bærum kommune går inn for innebærer utbygging av E18 med lokk over E18 forbi Riiser Larsens vei og tunnel under Høvik fra Star Tour-bygget ved Strand til Ramstadsletta øst, og tunnel under Sandvika fra Ramstadsletta vest til Slependen.

Seks felt viktig

På de strekningene hvor den nye veien skal ligge i dagen vil det være størst utfordringer med å avvikle trafikken.

– Hva er det viktigste som må til for å løse trafikksituasjonen i disse områdene?

– Det viktigste er at vi klarer å opprettholde seks felt. Må vi snevre inn, vil det fort kunne skape køer og problemer, sier Gløersen.