Venstres gruppeleder, Ole A. Lilloe-Olsen, listet i et innlegg 17. november opp en rekke forslag som Venstre har fremmet for å få bedre sykkelveier, og fremstilte det som om Venstre er det eneste partiet i Bærum som er opptatt av dette.

Les også: Tålmodigheten er slutt

Faktum er at forslag om å prioritere brøyting, feiing og strøing av gang- og sykkelveier i Bærum stort sett får enstemmig tilslutning ved behandling i Bærums politiske hovedutvalg og kommunestyre.

Kvaliteten på sykkelveinettet er for dårlig mange steder i Bærum. Det er behov for oppgraderinger. De tre hovedferdselsårene for transportsyklister som skal fra Bærum og mot Oslo-grensen er traseer langs E18, Bærumsveien og Griniveien.

Les også:

Les også: Frykter enda flere sykkelulykker

Det er Statens vegvesen som har ansvaret for disse veiene, og kommunen tar i sine samtaler med staten regelmessig opp Bærums ønske om forbedret standard.

Høyre prioriterer arbeid med sykkelveinett både nasjonalt, fylkeskommunalt og kommunalt.

I regjeringspartienes forslag til statsbudsjett for 2016 foreslås det å bevilge nær 800 millioner kroner til gang- og sykkelveier i fylker og kommuner, noe som er en økning på rundt 80 prosent fra Stoltenberg II-regjeringens budsjett for 2014.

I Bærums kommunebudsjett for perioden 2016–19 øker Høyre, Frp og KrF bevilgningene til trafikksikkerhetstiltak for syklister i Bærum med 8 millioner kroner ut over ordinære vedlikeholdsmidler og den årlige potten til trafikksikkerhetstiltak på 10 millioner kroner.

Bærum kommune er allerede i gang med eller planlegger en rekke prosjekter som har som formål å bedre fremkommeligheten for Bærums syklister.

Sykkelfelt i Prof. Kohts vei bygges i 2016. Gang- og sykkelvei bak Thon hotell i Sandvika prosjekteres og reguleres, og forhåpentligvis vil også denne bygges neste år. Oppmerking og skilting ved Blommenholm/Lakseberget er gjort nå i høst.

Sykkelveinettet i Bærum skal skiltes, og E18 og Bærumsveien vil bli prioritert først med oppstart våren 2016. Det planlegges også sykkelteller i Sandvika.

Kommunen er nå i dialog med Statens vegvesen for å vurdere hvilke tiltak som kan gjennomføres på strekningen langs E18 gjennom Bærum før den nye veien står ferdig.

I Bærum er det bred oppslutning om arbeidet med ny E18, som vil ha egen høystandard sykkelvei i begge retninger mellom Asker og Oslo.

Her står de borgerlige partiene på alle styringsnivåer samlet mot det nye rødgrønne byrådet i hovedstaden.

Styreleder i Syklistenes landsforening, Jan Henrik Andresen, utfordret i et innlegg i Budstikka 15. september Bærums folkevalgte til konkret å fortelle hvilke tiltak de vil forplikte seg til for å bedre forholdene for kommunens syklister.

Les flere meninger og debattinnlegg her

For Høyres del er svaret at vi skal sørge for at de prosjekter og planer som er igangsatt gjennomføres, at trafikksikkerheten for syklister bedres, at vedlikeholdet også på vinterstid styrkes og ikke minst:

At dialogen mellom myndigheter på ulike nivå og syklistenes organisasjoner er god.