Vi må lage rammebetingelser som setter fart på omstillingen i den maritime sektoren.

Derfor har Venstre i vårt alternative budsjett satt av 350 millioner kroner som bidrar til grønn vekst i den maritime næringen.

Asker og Bærum har sterke maritime miljøer. Men kompetansen i olje- og gassnæringen kan omstilles til nye vekstmarkeder.

Utvikling av miljøvennlig teknologi er et naturlig satsingsområde for videre sysselsetting og eksport.

Venstre har høye målsettinger for omstillingen av maritim sektor. Vår ambisjon er at alle ferger, kystfraktfartøy og hurtigbåter innen 2030 skal ha null utslipp.

Les også: Sommerbåt-suksess til Vollen

Ls også: Bruk sommerruten

Les også: Sjekk hva dykkerne fant på Rolfbuktas bunn

Les også: Spennende tanker kan gi ny halvøy

Venstre vil at Norge skal sette seg som mål å bli verdens ledende eksportør av grønn maritim miljøteknologi.

Ferger og hurtigbåter kan også være en del av løsningen i den grønne omstillingen vi må gjennom. En rapport fra DNV GL utført for Energi Norge viser at det allerede i dag er 20 fergestrekninger der det vil være lønnsomt med overgang til elferger.

Anbudsregimet knyttet til nullutslippsteknologi for nye fergeanbud må være strengt og ambisiøst, slik at ferger som bruker fossilt brennstoff blir skiftet ut med mer miljøvennlige alternativer.

Oslo og Akershus fylkesting har vedtatt at Ruter skal ha som mål at all kollektivtransport skal benytte fossilfri energi innen 2020.

Venstre mener at Ruters anbud på båttrafikken i Indre Oslofjord må sette krav om nullutslippsteknologi i alle båter slik at vi oppnår norsk teknologiutvikling.

På denne måten vil vi bidra til å gjøre Oslofjorden til et utstillingsvindu for grønn sjøtransport. Det vil også gi nye grønne arbeidsplasser i Asker og Bærum.

Det er først når man skaper et marked for nullutslippsteknologi at vi kan få den overgangen vi trenger til en mer bærekraftig økonomi.

Derfor foreslår Venstre å lage en tilskuddsordning for å få mer godstransport over på sjøen, slik at lønnsomheten styrkes, samtidig som vi foreslår tilskudd til utvikling av ny, grønnere teknologi for skipsfarten.

Næringslivet i Asker og Bærum kan ta en viktig posisjon i dette markedet. For at næringslivet vårt skal kunne satse må vi skape en forutsigbarhet. Det har vi ikke klart til nå.

Totalt foreslår Venstre 350 millioner kroner til omstilling, forskning og utvikling av ny miljøvennlig transport på sjø.

Vi foreslår å sette av 50 millioner kroner til innovative anskaffelser (herunder fergeanbud), og 50 millioner til å støtte oppunder fornyelse av skip.

Miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge styrkes i Venstres budsjett med 135,5 millioner, samtidig som forskningen på miljøvennlig transport gjennom Maroff, Transport 2025 og Energiex styrkes med 50 millioner.

Venstre vil også sørge for at vi har landstrøm i alle større havner fra 2020, og legge ned forbud mot bruk og transport av tungolje nord for Stad fra 2016.

Til sammen representerer Venstres alternative budsjett en stor mulighet for det maritime miljøet i Asker og Bærum.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Vi har stor tro på at vi skal få våre budsjettpartnere i Høyre, Frp og KrF med på en kraftpakke for den maritime næringen.

Det vil være både god miljø-politikk og god næringspolitikk, slik Venstre har tradisjon for å levere som det næringsvennlige miljøpartiet.