Som fedre til funksjonshemmede barn er vi svært betenkte over forslagene til kutt ved Haug skole i Bærum, både fordi de går utover de svakeste i vårt lokalsamfunn samt disse barnas lovfestede rett til utdanning, og fordi vi som økonomer og skattebetalere er bekymret over at disse kuttene i praksis er lån med særdeles høy økonomisk og menneskelig rente.

Haug skole- og ressurssenter samler spesialisert kompetanse som er helt nødvendig for at barn med spesielle behov får utdannelse som de har lovfestet krav på.

Les også: Kutt i midler til Haug skole

Les også: Forslaget rammer de mest sårbare

Les også: Barna taper – igjen

Les også: Spesialskolen Haug trues med kutt nok en gang

Innsatsen fra alle Haug-ansatte bidrar også på avgjørende måte til at disse elevene får en mulighet til å utvikle sine medfødte evner, ferdigheter og personlige ressurser i en slik grad at de står bedre rustet til å møte livet som voksne innbyggere – i samme kommune.

I et større perspektiv bidrar også Haug skole til at elevene opplever større grad av mening i livet og opplevelse av verdighet i vårt samfunn.

Kommunen har et juridisk og moralsk ansvar for å holde høyt og vedvarende kvalitet på tilbudet på Haug skole. Det i seg selv burde overbevise rådmannen og kommunestyret om at de foreslåtte kuttene er ukloke.

Men det er også tungtveiende økonomiske grunner til at budsjettet til Haug heller bør økes enn reduseres:

Jo bedre vi tilrettelegger habiliteringen for elevene i ung alder, jo større er mulighetene for bedre fungering i voksen alder, og dette vil føre til mindre belastning på kommuneøkonomien i fremtiden.

På kort sikt fører et avkortet tilbud på Haug til at flere barn velger, eller blir tvunget til, å gå på grendeskolene.

Dette vil medføre at det settes ekstra ressurser inn for å sikre deres skoletilbud, og disse vil nesten alltid være dyrere, og gjerne dårligere enn det de kan få til på Haug, under et samlet kompetansetak.

Mindre støtte og tjenester på Haug vil også føre til at barna trenger mer støtte utenfor skolen i form av avlastning, støttekontakt, og andre tiltak.

Haug er tross alt ikke bare en skole, men et samlende punkt for aktiviteter og omsorg i flere sammenhenger.

For foreldre og foresatte betyr Haug skole enormt for mulighetene deres til å gjennomføre daglige oppgaver, kunne stå i jobb og dermed bidra positivt til den samme kommuneøkonomien.

På lang sikt gir små investeringer i barnas mestring og tilpasningsevne i dag enorm uttelling: Bedre utdannelse på Haug i løpet av noen få år fører til at våre barn har større sannsynlighet for å jobbe, trenger mindre hjelp til daglige gjøremål og mindre omsorg, og får færre medisinske problemer over de mange tiårene som følger etter endt skolegang.

Verdighet følger av følelsen av mestring og økt grad av selvstendighet.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Selvfølgelig må også Haug skole drives kostnadseffektivt, men takket være tidligere kutt og iherdig innsats fra ledelse og personale, er det sannsynligvis ikke åpenbare effektiviseringsgevinster å hente.

Kutt som gjennomføres nå, vil gå utover barna og personalet og er derfor uansvarlig.

Vi oppfordrer kommunestyret til å avvise rådmannens forslag og heller be om tiltak som forbedrer tjenestene på Haug og dermed den langsiktige økonomiske effekten av våre barns utdannelse.