Vi, foreldre og ansatte, er glad for all støtte skolen har fått.

Det er store ambisjoner for Bærumsskolen: «Alle elever i bærumsskolen skal få maksimal faglig og personlig utbytte av sin skolegang» (Skolemeldingen 2020).

De ambisjonene må også gjelde elevene på Haug skole.

Les også: Ba politikerne tenke seg om før kutt i Bærum-budsjettet

Les også: Mitt navn er Bjørn

Les også: Uøkonomisk å kutte

Les også: Ikke rom for flere kutt

I forrige periode uttrykte det daværende sektorutvalg for barn og unge enstemmig: «Haug skole og ressurssenter har opparbeidet et usedvanlig godt faglig miljø som er en spydspiss i hele landet».

Det er både en viktig erkjennelse og en viktig anerkjennelse.

Et kutt på 5,3 millioner kroner vil merkes på skolen.

På Haug er det avgjørende at den enkelte elev får god og solid faglig oppfølging for å kunne utnytte sitt læringspotensial på best mulig måte.

Skolen må kunne tilby god læring i forhold til den enkelte elevs individuelle forutsetninger, og det må være visshet om at sikkerhet ivaretas på en forsvarlig måte.

FAU og ansattes organisasjoner jobber sammen for å sikre fortsatt god læringskvalitet.

Flertallspartiene er, i sine programmer, opptatt av en god bærumsskole.

I Høyres program heter det: «Bærum Høyre vil arbeide for at bærumsskolen fortsatt skal være en av de beste i landet. Den gode bærumsskolen skal skape muligheter for alle».

Bærum Fremskrittsparti slår fast: «Haug skal bestå og videreutvikles».

Bærum Kristelig Folkeparti vil ha «en kommune med mennesker som bryr seg om hverandre» og viser til sitt hovedprogram der det heter: «Det er derfor spesielt viktig å sikre reell mulighet til utdanning for alle, uavhengig av tilretteleggingsbehov. Det er nødvendig med tidlige tiltak rettet mot unge med funksjonshemninger for å hindre lange stønadsløp.»

Skolens rektor er, i et intervju med Budstikka 27. oktober, svært tydelig:

«– Men selv om vi har færre elever, har vi ikke gått med overskudd. Det betyr at vi må spare dersom budsjettet reduseres.»

På spørsmål fra avisen om rektor er bekymret for skolens tilbud dersom det må kuttes med 5,3 millioner, er svaret ikke til å misforstå:

«– Ja, vi må se veldig nøye etter om vi kan kutte uten at det går ut over elevenes opplæringstilbud og sikkerhet.»

Det husholderes allerede stramt på skolen.

Elever, foreldre og ansatte har behov for stabilitet, forutsigbarhet og langsiktighet.

Hva er de mest sannsynlige grepene ved kutt? Jo, det er tydelig beskrevet i referat fra samarbeidsutvalget på skolen: Kutte SFO 8.–10. trinn, kortere skole-/SFO-dag, lavere bemanning i skoleferier (reduserte stillingsprosenter) og reduksjon i antall stillinger (stillinger som ikke er i direkte elevkontakt).

Og kuttes SFO-/skoletid får det umiddelbare konsekvenser. Dette er elever som ikke klarer seg på egen hånd. Altså må enten foreldrenes arbeidstid reduseres eller det må etableres andre tilbud.

Haug-familiene er avhengige av mange ulike offentlige tjenester som virker sammen. Ramler en av dominobrikkene, så ramler fort alle, og for mange med betydelige konsekvenser.

Det grunnlaget som legges i skolen er viktig for alle. Det har betydning for hele livet.

For elevene på Haug er det ekstra viktig. Hvis elevene på Haug blir litt mer selvhjulpne når det gjelder dagliglivets aktiviteter vil det ha stor betydning for elevenes muligheter til å ta del i samfunnet. Det er viktig for de det gjelder. Og det er viktig for samfunnet.

Haug må gis muligheter til å fylle sin viktige rolle for elevene på skolen.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Tidligere rektor Gunnar Risnes har sagt det slik: «Haug skole gjør drømmer mulige».

Skolen har en god visjon: «Trygge barn som utfolder seg».

Den visjonen må skolen få muligheter til å fylle.

Det er bra for skolen og det er bra for samfunnet.