Dette innebærer at undervisningen må ha høy kvalitet. Lærertetthet er en sentral faktor for å få til det.

Til tross for dette foreslår Rådmannen å kutte 22,5 millioner kroner på driften av de ordinære grunnskolene i Bærum i 2016 i forslaget til handlingsprogram 2016–2019.

Les også: Også Bærum må spare i 2016

Les også: Strammer inn på elevpermisjoner i Bærumsskolen

Dette er dels videreføring av tidligere vedtatte kutt og dels nytt kuttforslag fra 1.8.16 med helårseffekt på 11,8 millioner kroner.

Det har vært store kutt i Bærumsskolen de senere årene. For dette skoleåret er det allerede et kutt som medførte redusert lærertetthet på skolene med inntil 47 lærerstillinger.

Les også: Elever på Haslum skole har ventet på nye toaletter siden april

Det blir en ytterligere reduksjon med inntil 20 stillinger med årets budsjettforslag.

Utdanningsforbundet Bærum er kritisk til å kutte mer på driften av skolene. Dette synet deles av Budstikka på lederplass 1. oktober, hvor det blant annet står: «Det blir neppe bedre skoler i Bærum når 22 millioner skal spares allerede i 2016.»

Budstikka minner også leserne om at en av Regjeringen Solbergs fanesaker er utdanning og skriver videre: «En kvalitetsheving i skolen vil naturligvis koste, og da er ikke svaret innsparinger i millionklassen. Ord og handling må henge sammen, fra regjering til enkeltkommune.»

Selv Rådmannen begynner å advare om ytterligere kutt i driften av skolene ved at det i forslaget til handlingsprogram skrives: «Rådmannen vektlegger at forslagene så langt som mulig ikke skal bidra til å redusere elevenes læringsutbytte.»

Bærumsskolen har faglig gode og samvittighetsfulle lærere som kjenner at de snart ikke strekker til lenger i å utøve undervisning av høy kvalitet når ressursene til skolen stadig kuttes.

I de fleste klasserom er en lærer alene med grupper på mellom 28 og 30 elever. Det sier seg selv at det er vanskelig.

Rådmannen har som mål å redusere andelen elever med vedtak om spesialundervisning, det er allerede kuttet drastisk i ressursene til de tospråklige elevene, de ressurssterke elevene skal få ekstratilbud, det skal legges til rette for elever som sliter sosialt eller har psykiske vansker mm.

Alle elever har rett til tilpasset opplæring – og det er vi enige i. Men nå har vi kommet til det punktet hvor vi ikke bare spikker og spikker, men vi kutter det helt over. Dette går ikke lenger.

I vår ble det fremmet et innbyggerinitiativ i Bærum kommune om innføring av norm for lærertetthet i skolene.

Utdanningsforbundet Bærum støttet dette initiativet. Der sto det blant annet:

Fra skoleåret 2016/17 innføres det krav til hvor mange elever det kan være per lærer i timene i Bærum kommune. Vi anbefaler et maksimalt antall elever per lærer, under undervisning, fra og med skoleåret 2016/17 på:

1.–4. trinn: 18 elever per lærer.

5.–7. trinn: 20 elever per lærer.

8.–10. trinn: 22 elever per lærer.

Kommunestyret har vedtatt at innbyggerinitiativet skal behandles i sektorutvalg barn og unge senere i høst.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Lokalt støtter Arbeiderpartiet, SV og Rødt at det innføres norm for lærertetthet i Bærumsskolen.

I stedet for videre kutt og utarming av grunnskolene i Bærum må politikerne nå kjenne sin besøkelsestid og øke ressursene til Bærumsskolen.

Dagens elever er vår fremtid. Det er fremtiden som står på spill når skolen stadig utarmes.

Vår oppfordring til politikerne er: Det er ikke for sent å snu. Bidra ikke til ytterligere kutt i skolen.